Com calculo la renda bruta anual?

Heu d’introduir a les caselles destinades a aquests efectes els ingressos anuals bruts del pare i la mare corresponents a l’exercici 2017.

Si no heu fet la declaració encara, podeu demanar per internet les dades de la renda del 2017 al web de l’Agència Estatal Tributària. Està previst que la campanya de renda del 2016 s’obri a principis d’abril. Al web de l’AEAT indicat podeu demanar les dades fiscals o l’esborrany de renda del 2017. Per obtenir les dades o l’esborrany de la declaració heu de tenir a mà el vostre DNI o NIE i la renda presentada l’any anterior. L’AEAT us demanarà l’import d’alguna casella concreta de la renda i un telèfon mòbil, al qual enviaran número PIN per accedir al document.

Si ja heu fet la declaració de renda del 2017, aquí heu de fer constar la suma de les Caselles 415 + 435, corresponents a la base imposable general i la base imposable de l’estalvi del model D-100 “Impost sobre la renda de les persones físiques” del pare i la mare o tutors legals. Si la renda presentada és conjunta per als dos tutors n’hi ha prou que introduïu les dades a la primera casella, i deixeu a zero la segona.

Si el que voleu és fer un càlcul aproximat, i les vostres rendes no han variat substancialment en el darrer any, podeu posar la informació de la declaració del 2016 (caselles 392+405 de la declaració)

Nota important: les dades que indiqueu al simulador serveixen únicament per a orientar-vos del cost que tindrà per vosaltres el servei de bressol. Una vegada feta la matrícula, si la família no ha fet constar al full de matrícula que renuncia a la tarifació, l’IMEB consultarà directament a la AEAT les dades relatives a la renda efectiva del 2017 dels pares o tutors, i serà aquesta consulta la que servirà per calcular la tarifa a aplicar. Aquesta consulta es podrà fer quan la AEAT habiliti el servei corresponent, previsiblement a mitjans de juliol. Rebuda aquesta informació, l’IMEB enviarà un SMS als pares indicant quin tram de tarifa els correspondrà al curs 18/19.

Si la consulta a l’AEAT retorna el missatge que el pare o la mare estava obligat a declarar i no ho va fer, s’enviarà un SMS als tutors de l’infant, en què se’ls indicarà que tenen 30 dies naturals per presentar correctament la documentació acreditativa de la renda del 2017. En cas que no presentin aquesta documentació, s’aplicarà la tarifa corresponent al tram 10.

En el cas que algun dels tutors no disposi de DNI o NIE (només tingui passaport), el full de matrícula de l’infant que presenteu a l’escola s’ha d’acompanyar de la declaració de renda al país d’origen, acompanyada de la traducció jurada corresponent.