SWICH BCN Programa i ponències

Swich EU

CAT

SWICH BARCELONA: DO WE STILL NEED OBJECTS?

Les col·leccions dels museus han anat deixant lloc (espai i temps) a programes i nous mitjans museogràfics, a una major presència del relat i el discurs, a nous serveis pedagògics i lúdics, sense els quals gairebé no podríem reconèixer el museu actual. Lluny de desaparèixer, els objectes, la cultura material continuen jugant un paper d’ànima i distintiu de les institucions museístiques. Les innovacions científiques, com les noves metodologies d’anàlisi física i d’anàlisi geogràfica, també van revaloritzar el paper dels repositoris de cultura material. Ara bé, l’evolució general dels museus obliga a situar els objectes en aquest nou marc de recursos, pràctiques i serveis i plantejar i replantejar el seu rol.

Amb l’avenç de la societat digital, un nou component entra en joc: la digitalització, els mitjans digitals, les seves xarxes i els objectes digitals. Aquest Digiscape ja fa temps que ha tingut un gran impacte en la programació i difusió museogràfiques i no només com un recurs més si no que modela el propi programa del museu i obre la creació de nous programes des de fora però amb els continguts del museu, amplia les possibilitats d’interacció i participació des de fora.

La combinació de l’evolució museològica i l’impacte del Digiscape demanen encara amb més força la interrogació sobre el rol de les col·leccions. Els museus ja fa temps que són transmèdiatics, i hom parla del Mediascape, en la difusió, la comunicació i la documentació, com impacta això en les col·leccions?

La necessitat d’aquest debat per a la museologia contemporània està recollida en el present taller “Do we still need objects?” dins el projecte europeu Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage (SWICH), en el marc del qual el Museu Etnològic de Cultures del Món de Barcelona participa.
 

Taller SWICH 6/7 Novembre 2017
Collecting Futures - Do we still need objects?

(Coleccionant  futurs - Encara necessitem objectes?)

 

Dilluns, 6 de novembre

12’00 - 12’30: Recepció i acreditació.
12’30 - 13’00: Cafè de benvinguda
13’00 - 13’30: Presentació dels objectius del taller, Josep Forners (Director del Museu Etnològic de Barcelona).
13’30 - 14’30: Ponència, Dr. Xavier Roigé.
14’30 - 15’30: Dinar
15’30 - 17’00: Panel Do we still need objects?
17’00 - 18’00: Visita a l’exposició Rostres de Barcelona i a l’exposició permanent del MEB (Museu Etnològic de Barcelona).
18’00 - 18’30: Temps lliure.
18’30 - 20’00: Trobada tècnica amb un responsable del projecte de la UE
20’00 - 20’30: Temps lliure.
21’00: Sopar.

Dimarts, 7 de novembre

9’30 - 10’30: Ponència, Dr. Roger Canals
10’30 - 11’00: Cafè
11’00 - 12’30: Panel Digiscape.
12’30 - 13’00: Temps lliure.
13’00 - 14’30: Dinar.
14’30 - 15’30: Ponència, Dra. Elisenda Ardèvol.
15’30 - 17’00: Panel Patrimoni Intangible.
17’00 - 17’30: Conclusions del taller.
17’30 - 18’30: Temps lliure.
18’30 - 19’00: Trasllat al MCB (Museu de Cultures del Món de Barcelona).
19’00 - 20’30: Trobada tècnica. Si algú no hi assisteix, proposem una presentació de les exposicions del museu.
20’30: Sopar.
23’00: Trasllat a l’hotel.

 

ES

SWICH BARCELONA: DO WE STILL NEED OBJECTS?

Las colecciones de los museos han  ido dejando lugar (espacio y tiempo) a programas y nuevos medios museográficos, a una mayor presencia del relato y el discurso, a nuevos servicios pedagógicos y lúdicos, sin los cuales casi no podríamos reconocer al museo actual. Lejos de desaparecer, los objetos y la cultura material continúan jugando un papel de alma y distintivo de las instituciones museísticas. Las innovaciones científicas, como las nuevas metodologías de análisis físico y de análisis geográfico, también revalorizaron el papel de los repositorios de cultura material. Ahora bien, la evolución general de los museos obliga a situar los objetos en este nuevo marco de recursos, prácticas y servicios, y plantear y replantear su rol.

Con el avance de la sociedad digital, un nuevo componente entra en juego: la digitalización, los medios digitales, las redes sociales y los objetos digitales. Este Digiscape hace ya tiempo que ha tenido un gran impacto en la programación y difusión museográfica y no solo como un recurso más sino que moldea el propio programa del museo y abre la creación de nuevos programas desde afuera pero con los contenidos del museo, amplía las posibilidades de interacción y participación desde afuera.

La combinación de evolución museológica y el impacto del Digiscape piden con más fuerza aún, la interrogación acerca del rol de las colecciones.  Los museos hace tiempo que son transmediáticos, y se habla del Mediascape en la difusión, la comunicación y la documentación ¿Cómo impacta esto en las colecciones?

La necesidad de este debate para la museología contemporánea está recogida en el presente taller “Do we still need objects? dentro del proyecto europeo Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage (SWICH), en el marco del cual el Museo Etnológico de Culturas del Mundo de Barcelona participa.
 

Taller SWICH 6/7 Noviembre 2017
Collecting Futures - Do we still need objects?

 

Lunes, 6 de noviembre
 

12’00 - 12’30: Recepción y acreditación.
12’30 - 13’00: Café de Bienvenida.
13’00 - 13’30: Presentación de objetivos del taller, Josep Forners (Director del Museo de Etnología de Barcelona).
13’30 - 14’30: Ponencia, Dr. Xavier Roigé.
14’30 - 15’30: Comida.
15’30 - 17’00: Panel Do we still need objects?
17’00 - 18’00: Visita a la exposición Rostros de Barcelona y exposición permanente del MEB (Museo de Etnología de Barcelona).
18’00 - 18’30: Tiempo libre.
18’30 - 20’00: Encuentro técnico con responsable del proyecto de la UE
20’00 - 20’30: Tiempo libre.
21’00: cena.

Martes, 7 de noviembre

9’30 - 10’30: Ponencia, Dr. Roger Canals
10’30 - 11’00: Café.
11’00 - 12’30: Panel Digiscape.
12’30 - 13’00: Tiempo libre.
13’00 - 14’30: Comida.
14’30 - 15’30: Ponencia, Dra. Elisenda Ardèvol.
15’30 - 17’00: Panel Patrimonio Intangible.
17’00 - 17’30: Conclusiones del taller.
17’30 - 18’30: Tiempo libre.
18’30 - 19’00: Traslado al MCB (Museo de Culturas del Mundo de Barcelona).
19’00 - 20’30: Encuentro técnico. Si alguien no asiste al encuentro técnico, proponemos una presentación de las exposiciones del museo.
20’30: cena.
23’00: Traslado al hotel.  

 

EN

SWICH BARCELONA: DO WE STILL NEED OBJECTS?

Museum collections have been giving rise (space and time) to programs and new museographic media, to greater presence of storytelling, discourse and to new pedagogical and ludic services, without which we would hardly recognize current museums. Far from disappear, objects and material culture keep on playing a core and distinctive part within museum institutions. Scientific innovation, as well as new methodologies of physical analysis and geographical analysis, are going to give a new value to the role of repositories of material culture. Having said that, general evolution of museum makes it mandatory to place objects in this new frame of resources, practices and services, and set out once more its role.

With the advancement of digital society a new element comes into play: digitization, digital media, social media and digital objects. It’s been a long time since this Digiscape has impacted programs and content diffusion in museums, not only as another resource but as something that shapes theses museum programs from outside but with museum contents. This opens interaction possibilities and participation from outside.

The join between museographic evolution and impact of the Digiscape force even more the questioning about the role of contemporary collections. Since long time ago museums are transmedia, and there have been opinions about Mediascape, dissemination, communication and documentation. How does this impact collecting?

The need of this debate for contemporary museology is gathered in the present workshop “Do we still need objects?” as a part of the european project Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage (SWICH). The Ethnological Museum of Cultures of Barcelona participates within this context.
 

SWICH – Workshop 6/7 November 2017
Collecting Futures - Do we still need objects?

Monday, 6 November
 

12’00 - 12’30: Reception and accreditation.
12’30 - 13’00: Wellcome Coffee.
13’00 - 13’30: presentation and objectives of the workshop, Josep Forners (Director of the
Museum of Ethnology of Barcelona).
13’30 - 14’30: Keynote, Dr. Xavier Roigé.
14’30 - 15’30: lunch.
15’30 - 17’00: panel Do we still need objects?
17’00 - 18’00: visit to the exhibition Barcelona’s Faces and the permanent exhibition of the
MEB (Museum of Ethnology of Barcelona).
18’00 - 18’30: free time.
18’30 - 20’00: technical Meeting with EU project officer.
20’00 - 20’30: free time.
21’00: dinner.

Tuesday, 7 November

9’30 - 10’30: Keynote, Dr. Roger Canals
10’30 - 11’00: coffee break.
11’00 - 12’30: panel Digiscape.
12’30 - 13’00: free time.
13’00 - 14’30: lunch.
14’30 - 15’30: Keynote, Dra. Elisenda Ardèvol.
15’30 - 17’00: panel Intangible Heritage.
17’00 - 17’30: conclusions of the workshop.
17’30 - 18’30: free time.
18’30 - 19’00: transfer to the MCB (Museum of World Cultures of Barcelona).
19’00 - 20’30: technical Meeting. If someone is not attending the technical Meeting, we propose a presentation of the museum’s exhibitions.
20’30: dinner.
23’00: transfer to the hotel.