Els gràfics i dades presents en el cos d’aquest web fan referència a les dades liquidades del pressupost prorrogat 2013.

Un pressupost basat en un principi i tres objectius

Un principi:

LA TRANSPARÈNCIA

Tres objectius:
  • Rigor, confiança i creixement econòmic
  • Garantir el compliment de les prioritats estratègiques
  • Garantir l’estabilitat, la sostenibilitat i la liquiditat financera

Orientació estratègica – mapa de ciutat
(despesa corrent i inversions. Àmbit Ajuntament)

2.172,5 M€

Beneficiaris

940,1 M€

Persones i famílies
Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals
Agents econòmics i centres de coneixement
Estructura

849,5 M€

Habitat urbà
Recursos

382,9 M€

El pressupost
Govern, directius i recursos humans
El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració

* Inclou el Fons de Contingència i reserves d'inversió

Compte de resultats

DADES INDIVIDUALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
d'acord amb la LOEPSF, SEC-95 (milers d'euros)

Compte de resultats actual

Ingressos i Despeses corrents de l’Ajuntament de Barcelona (en termes SEC) (milions d’euros)

Ingressos i Despeses corrents de l’Ajuntament de Barcelona (en termes SEC) (milions d’euros)

Evolució del compte de resultats (Àmbit Ajuntament)

Evolució del compte de  resultats

Ingressos / despeses corrents (en termes de comptabilitat pressupostària)

Àmbit Ajuntament dades pressupost

Ingressos / despeses corrents

Despeses corrents

Despeses corrents

Relació d'inversions proposades 2013-2015