En aquesta pàgina web podràs trobar tota la informació i documentació relativa als pressupostos per al 2014 de l’Ajuntament de Barcelona.

Un pressupost basat en un principi i tres objectius

Un principi:

LA TRANSPARÈNCIA

Tres objectius:
 1. Rigor, confiança i creixement econòmic
 2. Garantir l’estabilitat, la sostenibilitat i la liquiditat financera
 3. Garantir el compliment de les prioritats estratègiques

Orientació estratègica – mapa de ciutat
(despesa corrent i despesa de capital (inversions). Àmbit Ajuntament)

2.543,7 M€*

Beneficiaris

1.133,4 M€

Persones i famílies
Persones i famílies
981,5 M€
38,6%
Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals
Entitats, associacions i
agents esportius,
socials i culturals
28,8 M€
1,1%
Agents econòmics i centres de coneixement
Agents econòmics i
centres de
coneixement
123,1 M€
4,8%
Estructura

1.025,7 M€

Habitat urbà
1.025,7 M€
40,3%
Recursos

384,6 M€

El pressupost
El pressupost **
146,6 M€
5,8%
Govern, directius i recursos humans
Govern, directius i recursos humans
84,1 M€
3,3%
El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració
El coneixement, la tecnologia, la innovació i
la col·laboració"
153,9 M€
6,0%

* Inclou els 45M€ d'inversió realitzada a càrrec de recursos propis d'entitats i que no computen en el pressupost individual de l'Ajuntament
** Inclou el Fons de Contingència i reserves d'inversió

Compte de Resultats (Sistema Europeu de Comptes)

Compte de resultats

DADES INDIVIDUALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
d'acord amb la LOEPSF, SEC-95 (milions d’euros)

 

 

2013
Liquidació

2014
Liquidació

RESULTAT CORRENT (ORDINARI)

(+)

Ingressos corrents

2.357,3

2.517,2

(-)

Despeses corrents (*)

1.889,8

1.885,6

(=)

Estalvi brut

467,5

631,6

 

% Estalvi brut s/Ingressos corrents

19,8%

25,1%

RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)

(+)

Ingressos de capital

27,7

53,8

(-)

Despeses de capital

355,9

663,3

(=)

Superàvit (dèficit) de capital

-328,2

-609,4

 

Ingressos no financers totals

2.384,9

2.571,0

 

Despeses no financeres totals

2.245,7

2.548,8

(=)

RESULTAT ANUAL (Capacitat/Necessitat de finançament (CNF))

139,3

22,2

 

% CNF s/ Ingressos no financers

5,8%

0,9%

FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF

(-)

Ingressos financers

52,2

1,8

(+)

Despeses financeres

105,0

138,5

(+)

Operacions financeres netes

-52,8

-136,7

(=)

Excedent (dèficit) de finançament anual

86,5

-114,7

(=)

RESULTAT ACUMULAT (incorpora resultats d'anys anteriors i d'operacions financeres (Excés/Defecte cobertura CNF
(base 2000))

23,5

-91,2

ENDEUTAMENT

 

Endeutament a 31/12

1.101,4

971,7

 

% Deute s/Ingressos corrents

46,7%

38,6%

 

(*) Inclou Fons de contingència

Evolució del compte de resultats (Àmbit Ajuntament) (Milions d'euros)

Ingressos i Despeses corrents de l’Ajuntament de Barcelona (en termes SEC) (milions d'euros)

Liquiditat

Objectiu de liquiditat: pagaments a 30 dies

Promig de dies de pagament. Valors mensuals acumulats

Despeses corrents

Pressupost

Ingressos / despeses corrents

Àmbit Ajuntament dades pressupost

2.610,9 M€
Ingressos corrents
1.885,5 M€
Depeses corrents*
725,4 M€
Estalvi per a inversions

(*) Inclòs en fons de contingència


Despeses corrents

Despeses corrents

1.885,5 M€
en despeses corrents

POLÍTIQUES DESPESA

 • Benestar comunitari 391,2
 • Seguretat i mobilitat ciutadana 285,5
 • Serveis socials i promoció social 228,5
 • Serveis de caràcter general 147,1
 • Cultura 121,3
 • Transport públic 105,7
 • Educació 104,2
 • Transferències a altres administracions 88,7
 • Habitatge i urbanisme 87,0
 • Administració financera i tribuTària 85,8
 • Desenvolupament econòmic 67,9
 • Medi ambient 50,1
 • Deute públic (càrrega del deute) 31,7
 • Òrgans de Govern 27,5
 • Esport 24,1
 • Sanitat 21,4
 • Altres actuacions de caràcter econòmic 17,4
 • Pensions 0,7

Finançament de les inversions

Relació d'inversions

Despeses de capital - mapa de ciutat (àmbit Ajuntament)

Total

658,2 M€*

Beneficiaris

264,4 M€

Persones i famílies "La ciutat preferida per a viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"
220,3 M€ 33,5%
Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals "L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"
1,6 M€ 0,2%
Agents econòmics i centres de coneixement "Economia que genera oportunitats per a tothom"
42,6 M€ 6,5%
Estructura

336,0 M€

Hàbiitat urbà "Un nou model de ciutat que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"
336,0 M€ 51,0%
RECURSOS

57,8 M€

El pressupost** "D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i la prioritzaciói de resultats"
28,8 M€ 4,4%
Govern, directius i recursos humans "Institució competitiva, motivada amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania"
--,-- M€ --.--%
El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració "Barcelona, innovació oberta en gestió pública"
29,0 M€ 4,4%

* Inclou els 45M€ d'inversió realitzada a càrrec de recursos propis d'entitats i que no computen en el pressupost individual de l'Ajuntament
** Inclou reserves