En aquesta pàgina web podràs trobar tota la informació i documentació relativa als pressupostos per al 2015 de l’Ajuntament de Barcelona.

Un pressupost basat en un principi i dos objectius

Un principi:

LA TRANSPARÈNCIA

Dos objectius:
  1. Unes finances equilibrades i sostenibles
  2. Priorització estratègica dels recursos

Prioritats estratègiques dels Pressupostos 2015

Prioritats estratègiques dels Pressupostos 2015

Orientació estratègica – mapa de ciutat
(despesa corrent i despesa de capital (inversions). Àmbit Ajuntament)

2.370,0 M€

Beneficiaris

1.020,0 M€

Persones i famílies
Persones i famílies
874,6 M€
36,9%
Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals
Entitats, associacions i
agents esportius,
socials i culturals
31,4 M€
1,3%
Agents econòmics i centres de coneixement
Agents econòmics i
centres de
coneixement
114,1 M€
4,8%
Estructura

930,4 M€

Hàbitat urbà
930,4 M€
39,3%
Recursos

419,5 M€

El pressupost
El pressupost *
194,7 M€
8,2%
Govern, directius i recursos humans
Govern, directius i recursos humans
80,5 M€
3,4%
El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració
El coneixement, la tecnologia, la innovació i
la col·laboració"
144,3 M€
6,1%

* Inclou el Fons de Contingència i reserves d'inversió

Compte de Resultats (Sistema Europeu de Comptes)

Compte de resultats

DADES INDIVIDUALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
d'acord amb la LOEPSF, SEC-95 (milions d'euros)

 

 

2014
Estimació

2015
Previsió

RESULTAT CORRENT (ORDINARI)

(+)

Ingressos corrents

2.529,5

2.359,7

(-)

Despeses corrents (*)

1.900,6

1.996,1

(=)

Estalvi brut

629,0

363,5

 

% Estalvis bruts/Ingressos corrents

24,9%

15,4%

RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)

(+)

Ingressos de capital

43,6

29,6

(-)

Despeses de capital

653,3

377,1

(=)

Superàvit (dèficit) de capital

-609,7

-347,5

 

Ingressos no financers totals

2.573,2

2.389,3

 

Despeses no financeres totals

2.553,9

2.373,2

(=)

RESULTAT ANUAL (Capacitat/Necessitat de finançament (CNF))

19,3

16,1

 

% CNF s/ Ingressos no financers

0,7%

0,7%

FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF

(-)

Ingressos financers

6,4

166,6

(+)

Despeses financeres

136,6

172,8

(+)

Operacions financeres netes

-130,1

-6,2

(=)

Excedent (dèficit) de finançament anual

-110,8

-9,9

(=)

RESULTAT ACUMULAT (incorpora resultats d'anys anteriors i d'operacions financeres (Excés/Defecte cobertura CNF
(base 2000))

-87,3

-77,5

ENDEUTAMENT

 

Endeutament a 31/12

971,7

974,0

 

% Deute s/ Ingressos corrents

38,4%

41,3%

 

(*) Inclou Fons de contingència

Evolució del compte de resultats (Àmbit Ajuntament) (Milions d'euros)

Ingressos i Despeses corrents de l’Ajuntament de Barcelona (en termes SEC) (milions d'euros)

Liquiditat

Objectiu de liquiditat: pagaments a 30 dies

Promig de dies de pagament. Valors mensuals acumulats

Despeses corrents

Pressupost

Ingressos / despeses corrents

Àmbit Ajuntament dades pressupost

2.354,4 M€
Ingressos corrents
1.996,1 M€
Depeses corrents*
358,3 M€
Estalvi per a inversions

(*) Inclòs en fons de contingència


Despeses corrents Despeses corrents

Despeses corrents

Despeses corrents Despeses corrents Despeses corrents

Finançament de les inversions

Despeses de capital - mapa de ciutat (àmbit Ajuntament)

Total

373,9 M€

Beneficiaris

122,8 M€

Persones i famílies "La ciutat preferida per a viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"
83,0 M€ 22,2%
Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals "L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"
3,9 M€ 1,0%
Agents econòmics i centres de coneixement "Economia que genera oportunitats per a tothom"
36,0 M€ 9,6%
Estructura

196,8 M€

Hàbitat urbà "Un nou model de ciutat que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"
196,8 M€ 52,6%
RECURSOS

54,3 M€

El pressupost "D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i la priorització de resultats"
30,8 M€ 8,2%
Govern, directius i recursos humans "Institució competitiva, motivada amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania"
--,-- M€ --.--%
El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració "Barcelona, innovació oberta en gestió pública"
23,4 M€ 6,3%

Tens un suggeriment al projecte de pressupostos 2014? Escriu-nos
(fins 24/10/13)

Documents

Altra InformacióBarcelonaGrowth