Normativa municipal

L’Ajuntament dicta diferents tipus de normes en l’àmbit de la seva competència, com les ordenances generals, les ordenances fiscals, els reglaments, etcètera, i altres disposicions de rellevància jurídica, com les instruccions, les circulars, etcètera.

L'article 6.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix l'obligació de les administracions publiques a fer la publicació activa de la normativa que els sigui d'aplicació. Així mateix, l’article 10 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, regula que s'han de fer públiques les versions de les normes en format originari i, en el cas d’aquelles que hagin estat modificades, s’han de donar a conèixer les versions consolidades.

Així doncs, per contribuir a la transparència i també per impulsar el coneixement d’aquesta normativa per part de la ciutadania, l’Ajuntament publica aquestes informacions al Portal de Transparència i, a més, dóna les facilitats de permetre’n l’accés obert a través d’un altre canal, com és el repositori institucional BCNROC, que gestiona el Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC).

A BCNROC es troben les normes i les altres decisions de rellevància jurídica, emeses per l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes s’ofereixen en format publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o, en els casos en què no s'han publicat al BOP, es donen en format publicat a la Gaseta Municipal.

BCNROC permet, a més de la consulta, la reutilització d’aquests continguts per part dels tercers interessats.

Entra a les diferents comunitats documentals del BCNROC per localitzar les normes vigents i les històriques.