Dades dels càrrecs municipals i personal eventual

Les retribucions que es publiquen són en brut.
Els sous dels càrrecs electes de Barcelona en Comú i de la CUP, així com la major part dels comissionats, es regeixen pels codis ètics de cada partit, amb independència de la retribució establerta en el Plenari del Consell Municipal en la sessió celebrada el 14 de juliol de 2015.

Les retribucions dels càrrecs electes vénen determinades pel càrrec que ocupen i el règim de dedicació.
En els documents següents podeu trobar més informació relativa a aquests dos conceptes:

Les retribucions dels gerents es defineixen pels decrets següents:

En alguns casos, les retribucions incorporen drets consolidats per la trajectòria professional a l'Ajuntament de Barcelona.

Càrrecs electes del Govern Municipal

Comissionats i comissionades

Consellers de districte

Síndica de greuges

Gerents de l'Ajuntament, instituts i entitats públiques empresarials

Gerents i Directors Generals de Societats Mercantils, Consorcis, Associacions i Fundacions