Participació i relació amb la ciutadania

Participació

Entenem la participació com la construcció conjunta de polítiques públiques que inclogui l'anàlisi de la realitat, la priorització de problemes i oportunitats, el disseny de plans i programes, el seguiment de la seva execució, l'assignació de pressupost i l'avaluació de costos i resultats. Per tal de facilitar la participació ciutadana, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania tot un seguit d’espais de participació estables, i també posa en marxa processos participatius puntuals en funció de les necessitats.

Els diversos espais de participació ciutadana han d’assegurar que la ciutadania sigui informada i consultada per tal que pugui conèixer, avaluar i proposar en matèria de les diferents polítiques municipals, per garantir els màxims nivells d’eficiència i qualitat possibles, enriquir la governança i millorar la qualitat de les polítiques públiques. Els espais de participació poden ser estables o puntuals.

Participació en l'elaboració de normes

Presentació d'aportacions ciutadanes a l'elaboració de normativa municipal. Es mostren les iniciatives normatives en les que, a causa de la seva importància, o per la matèria que regulen, s'ha considerat pertinent obrir aquest procés participatiu des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu.

Serveis i ajuts

Atès el volum de la cartera de serveis que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania, es posa a disposició d’aquesta una guia de serveis i ajuts. L’objectiu és donar una visió completa de l'oferta existent i facilitar l’accés a la informació, remetent els usuaris directament al web del servei i ajut corresponent en cada cas.

Avaluació dels serveis municipals

Resultats de l'enquesta de serveis municipals, un estudi que s'està realitzant, amb periodicitat anual, des de l'any 2004, i on es recull la percepció de la ciutadania sobre la ciutat i el seu barri (grau de satisfacció, problemes i demandes, evolució, etc.) i la seva opinió sobre la gestió municipal.

Canals de comunicació ciutadana

L’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania diversos canals de comunicació, generalistes i especialitzats, per mitjà dels quals es poden fer consultes, comunicar incidències o reclamacions, dur a terme tràmits o rebre informació sobre la ciutat.

Tràmits

Des de l’oficina virtual podeu consultar la informació sobre qualsevol tràmit o gestió que vulgueu fer amb l’administració. Hi trobareu tot el conjunt de tràmits que es poden fer amb l’Ajuntament, i, a títol informatiu, molts dels tràmits més habituals a la ciutat amb altres administracions. L’oficina virtual us dóna tota la informació necessària per fer el tràmit: en què consisteix, els requisits i la documentació necessària per fer-lo, on el podeu fer, etcètera. Per als tràmits municipals, també es facilita, si escau, l’accés a la versió en línia del tràmit, així com la descàrrega de la documentació per fer el tràmit de manera presencial.

Enquestes

Totes les enquestes fetes per l’Ajuntament de Barcelona i els organismes i societats municipals que en depenen estan registrades en el registre d’enquestes de l’Ajuntament. La consulta del registre d’enquestes és pública, oberta i immediata; per accedir als resultats de qualsevol de les enquestes que hi figuren, cal fer-ho a través de l’organisme promotor, que els facilitarà en el termini màxim de 10 dies. En el cas dels estudis que formen part del Pla d’estudis sociològics, se'n publiquen els resultats al web; formen part d’aquests estudis l’enquesta sobre els serveis municipals i el baròmetre de l’actualitat municipal.