Participació i relació amb la ciutadania

Participació ciutadana

Per tal de facilitar la participació ciutadana, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania tot un seguit d’òrgans i espais de participació estables, i també es posen a disposició diferents mitjans de participació, com processos participatius, iniciatives ciutadanes i consultes ciutadanes. Aquestes eines de participació ciutadana pretenen afavorir la incidència, deliberació, coproducció i decisió de la ciutadania sobre els assumptes que l’afecten.

Participació en l'elaboració de normes

Enllaç a la llista d'ordenances i reglaments municipals que actualment es troben en procés d'elaboració. Es podran presentar aportacions i, si escau, formular al·legacions, en tots aquells en els quals no hagi finalitzat encara el període d'informació pública.

Exposició pública

Secció de la seu electrònica municipal que permet consultar els expedients sotmesos a informació pública durant la vigència del període que s’hagi establert en cada cas. Hi figuren els expedients en què el període d’informació pública és obligatori (com els de la tramitació d’ordenances i reglaments o dels pressupostos municipals), així com els d’altres procediments administratius en els quals, per la seva rellevància ciutadana o perquè la naturalesa de l’expedient ho fa aconsellable, l’Ajuntament hagi acordat obrir un període d’informació pública. Durant la durada del termini d’informació pública, la ciutadania pot formular-hi les al·legacions que consideri oportunes.

Protecció de dades

Enllaç a l'apartat de la Seu electrònica municipal on es publica la informació relacionada amb la privacitat i la protecció de dades personals a l’Ajuntament de Barcelona: registre d'activitats de tractament de les dades de caràcter personal, mitjans que tenen les persones per exercir els seus drets sobre les seves dades, i vies per formular reclamacions en cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment.

Serveis i ajuts

Atès el volum de la cartera de serveis que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania, es posa a disposició d’aquesta una guia de serveis i ajuts. L’objectiu és donar una visió completa de l'oferta existent i facilitar l’accés a la informació, remetent els usuaris directament al web del servei i ajut corresponent en cada cas.

Cartes de serveis

En aquest apartat podeu consultar les cartes de serveis de l’Ajuntament i de les seves entitats dependents (organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils). Per facilitar-ne la consulta, les cartes estan classificades per temàtica.

Com a annex a cadascuna de les cartes, es publica el seguiment dels indicadors i objectius de gestió de cada servei.

Avaluacions dels serveis i les polítiques públiques

Des d'aquí podeu accedir a la informació generada per l'Ajuntament en tot allò que fa referència a l'avaluació dels serveis municipals i de la incidència de les polítiques públiques.

Per un costat es presenten els resultats de l'enquesta de serveis municipals, un estudi que s'està realitzant, amb periodicitat anual, des de l'any 1986, i on es recull la percepció de la ciutadania sobre la ciutat i el seu barri (grau de satisfacció, problemes i demandes, evolució, etc.) i la seva opinió sobre la gestió municipal, i d’altra banda, els resultats de l’òmnibus municipal, una enquesta que es realitza anualment a la població major de 16 anys de Barcelona on se’ls pregunta, entre d’altres, per l’ús que fan de diferents serveis municipals i pel seu grau de satisfacció amb aquests. En ambdós casos, es pot accedir a les bases de dades a través del Registre d’enquestes i estudis d’opinió.

Finalment, s'enllaça a la col·lecció d'informes d'avaluació i seguiment de polítiques, plans, programes o serveis municipals, on podreu consultar i descarregar aquests informes.

Canals de comunicació ciutadana

L’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania diversos canals de comunicació, generalistes i especialitzats, per mitjà dels quals es poden fer consultes, comunicar incidències o reclamacions, dur a terme tràmits o rebre informació sobre la ciutat.

Tràmits

Des de l'oficina virtual municipal podeu consultar la informació sobre qualsevol tràmit o gestió que vulgueu fer amb l’administració. Hi trobareu tot el conjunt de tràmits que es poden fer amb l’Ajuntament, i, a títol informatiu, molts dels tràmits més habituals a la ciutat amb altres administracions. L’oficina virtual us dóna tota la informació necessària per fer el tràmit: en què consisteix, els requisits i la documentació necessària per fer-lo, on el podeu fer, etcètera. Per als tràmits municipals, també es facilita, si escau, l’accés a la versió en línia del tràmit, així com la descàrrega de la documentació per fer el tràmit de manera presencial.

Enquestes

Totes les enquestes fetes per l’Ajuntament de Barcelona i els organismes i societats municipals que en depenen estan registrades en el registre d’enquestes de l’Ajuntament. La consulta del registre d’enquestes és pública, oberta i immediata; per accedir als resultats de qualsevol de les enquestes que hi figuren, cal fer-ho a través de l’organisme promotor, que els facilitarà en el termini màxim de 10 dies. En el cas dels estudis que formen part del Pla d’estudis sociològics, se'n publiquen els resultats al web; formen part d’aquests estudis l’enquesta sobre els serveis municipals i el baròmetre de l’actualitat municipal.