Acció de govern

Plans i programes

Línies d’actuació municipals corresponents al mandat (Programa d'actuació municipal i programes d'actuació de districte) o bé d’abast temporal fixat en el mateix pla (plans sectorials o de districte).

  •     Programa d'actuació municipal (PAM) 2015-2019

    És l’instrument de planificació de l’activitat municipal de cada mandat. Té naturalesa de pla director, i s’hi han d’ajustar la resta d’instruments de planificació, com ara el Pressupost general, el Pla d’inversions i el Programa financer. S’elabora a l’inici de cada mandat i habitualment està estructurat en una sèrie d’objectius de ciutat, cadascun amb les mesures corresponents per executar.

Mesures de govern

Documents en què s’anticipa polítiques que cal seguir en la gestió municipal o s’informa d’iniciatives d’actuacions concretes del Govern municipal. Les mesures s'han d'exposar al Consell Municipal, en plenari o en alguna de les seves comissions. Es mostren per separat les que tenen abast territorial a tota la ciutat i les que promouen els propis districtes, amb abast territorial al mateix districte.

Actes i acords dels òrgans de govern

En aquesta secció podeu accedir als acords i les actes dels òrgans de govern col·legiats de l’Ajuntament de Barcelona, que són els següents:

    • El Consell Municipal, que pot funcionar en plenari o a través de comissions
    • La Comissió de Govern

En aquest apartat trobareu el calendari i els continguts (ordre del dia, actes i acords, i vídeo, si s'escau) de les sessions d’aquests òrgans. També hi trobareu la informació sobre les sessions dels òrgans de govern dels districtes.