Acció de govern

Plans i programes

Línies d’actuació municipals corresponents al mandat (Programa d'actuació municipal i programes d'actuació de districte) o bé d’abast temporal fixat en el mateix pla (plans sectorials o de districte).

  •     Programa d’actuació municipal 2020-2023

    És l’instrument de planificació de l’activitat municipal de cada mandat. Té naturalesa de pla director, i s’hi han d’ajustar la resta d’instruments de planificació, com ara el Pressupost general, el Pla d’inversions i el Programa financer. S’elabora a l’inici de cada mandat i habitualment està estructurat en una sèrie d’objectius de ciutat, cadascun amb les mesures corresponents per executar.

Memòries

Les memòries fan balanç del treball que han dut a terme els diferents òrgans municipals, i ressegueixen les actuacions que han desplegat i el seu cost econòmic durant una etapa determinada.

Mesures de govern

Documents en què s’anticipa polítiques que cal seguir en la gestió municipal o s’informa d’iniciatives d’actuacions concretes del Govern municipal. Les mesures s'han d'exposar al Consell Municipal, en plenari o en alguna de les seves comissions. Es mostren per separat les que tenen abast territorial a tota la ciutat i les que promouen els propis districtes, amb abast territorial al mateix districte.

Posicionament dels grups polítics als plens del Consell Municipal

Consulta de les votacions i el posicionament dels grups polítics a les sessions plenàries del Consell Municipal. Els plens ordinaris se celebren, com a norma general, l’últim divendres de cada mes, tot i que també es poden convocar plens de caràcter extraordinari per raons d’urgència o necessitat.

La consulta permet filtrar, entre d'altres, per part del ple:

  • Part decisòria o executiva: acords sotmesos a aprovació a iniciativa del Govern municipal, després que s’hagin tramitat a la Comissió de Govern i dictamen de les comissions de plenari que se celebren la setmana anterior al ple.
  • Part d’impuls i control: mocions, proposicions, declaracions de grup o proposicions amb contingut de declaració institucional, precs i preguntes presentats per qualsevol dels grups municipals.
  • Declaracions institucionals: posicionaments de l’Ajuntament sostinguts per una majoria qualificada de dos terços dels 41 regidors i regidores. Fan referència a assumptes i matèries de no competència estrictament local.

Actes i acords dels òrgans de govern

En aquesta secció podeu accedir als acords i les actes dels òrgans de govern col·legiats de l’Ajuntament de Barcelona, que són els següents:

    • El Consell Municipal, que pot funcionar en plenari o a través de comissions
    • La Comissió de Govern

En aquest apartat trobareu el calendari i els continguts (ordre del dia, actes i acords, i vídeo, si s'escau) de les sessions d’aquests òrgans. També hi trobareu la informació sobre les sessions dels òrgans de govern dels districtes.

Les actes i els acords es publiquen amb les dades personals anonimitzades.

  •     Comissió de Govern

    La Comissió de Govern, que presideix l’alcalde o alcaldessa, és, de fet, l’òrgan de govern executiu de l’Ajuntament; marca, per tant, les línies mestres del govern municipal. La formen els regidors de l’equip de govern, i és l’òrgan que aprova definitivament els pressupostos, les ordenances o el Pla d'actuació municipal, un cop rebut el vistiplau del Consell Municipal. Es reuneix setmanalment els dijous.