Acció de govern

Plans i programes

Línies d’actuació municipals corresponents al mandat (Programa d'actuació municipal i programes d'actuació de districte) o bé d’abast temporal fixat en el mateix pla (plans sectorials o de districte).

Mesures de govern

Documents en què s’anticipa polítiques que cal seguir en la gestió municipal o s’informa d’iniciatives d’actuacions concretes del Govern municipal. Les mesures s'han d'exposar al Consell Municipal, en plenari o en alguna de les seves comissions. Es mostren per separat les que tenen abast territorial a tota la ciutat i les que promouen els propis districtes, amb abast territorial al mateix districte.

Actes i acords dels òrgans de govern

En aquesta secció podeu accedir als acords i les actes dels òrgans de govern col·legiats de l’Ajuntament de Barcelona, que són els següents:

    • El Consell Municipal, que pot funcionar en plenari o a través de comissions
    • La Comissió de Govern

En aquest apartat trobareu el calendari i els continguts (ordre del dia, actes i acords, i vídeo, si s'escau) de les sessions d’aquests òrgans. També hi trobareu la informació sobre les sessions dels òrgans de govern dels districtes.

  •     Consell Municipal

    El Consell Municipal és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. El formen 41 regidors i regidores i el presideix l’alcalde o alcaldessa. Es reuneix en sessió plenària de manera mensual, i quan cal també pot celebrar sessions extraordinàries.

  •     Comissió de Govern

    La Comissió de Govern, que presideix l’alcalde o alcaldessa, és, de fet, l’òrgan de govern executiu de l’Ajuntament; marca, per tant, les línies mestres del govern municipal. La formen els regidors de l’equip de govern, i és l’òrgan que aprova definitivament els pressupostos, les ordenances o el Pla d'actuació municipal, un cop rebut el vistiplau del Consell Municipal. Es reuneix setmanalment els dijous.