Òrgans de govern

Els districtes són els òrgans territorials encarregats de desconcentrar la gestió, descentralitzar la participació ciutadana i aplicar una política municipal orientada a corregir els desequilibris i representar els interessos dels diversos barris i zones del municipi.

La ciutadania pot assistir lliurement al consell de districte i a les comissions consultives, tot i que la intervenció oral en aquests òrgans s’ha de dur a terme seguint les indicacions que marca la normativa. 

És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un regidor o regidora, nomenat per l’alcalde o l’alcaldessa, i està constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa.

Els consellers o les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l’alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves funcions principals són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’actuació municipal de districte (PAD).

El Consell del Districte de Ciutat Vella està format pels membres següents:

 • La presidència del Consell
 • Disset consellers i conselleres
 • El regidor o la regidora del Districte
 • Els regidors i les regidores adscrits

El regidor o la regidora de districte i els regidors o les regidores adscrits actuen amb veu i sense vot. També hi poden assistir, amb veu i sense vot, el o la gerent del Districte o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El o la cap de la Secretaria Jurídica del Districte actua de secretari o secretària.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar en els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

 

La Junta de Portaveus determina les proposicions o mocions presentades pels grups municipals que es debatran en cada sessió del Consell de Districte i n'aprova l’ordre del dia de cada sessió a proposta de la Comissió de Govern del Districte.

Està formada pels membres següents:

 • El regidor o la regidora de districte (o el conseller o la consellera en qui delegui).
 • Els consellers o les conselleres portaveus de cada grup polític amb representació al Consell de Districte.

Els consellers o les conselleres portaveus disposen de vot ponderat.

La Comissió de Govern del Districte és l'òrgan executiu en el qual es dirimeixen les proposicions i els afers que s'han de debatre en el consell de districte. Està formada pels membres següents:

 • El regidor o la regidora de districte
 • Les conselleres i els consellers designats

Es reuneix una vegada al mes de manera ordinària.

Les comissions consultives tenen una funció d'efectes informatius i de participació.

Cada districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, habitualment tres, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hi hagin de tractar.

Aquestes comissions es reuneixen de manera ordinària abans de la convocatòria de cada consell de districte i són obertes a la ciutadania.

Òrgans de participació

Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les actuacions municipals.

Les aportacions dels òrgans de participació a les actuacions públiques es duen a terme mitjançant el debat entre les seves persones membres i es manifesta en:

a) Propostes, quan es demana una determinada actuació pública.

b) Modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.

c) Informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja executades.

d) Col·laboració en la realització d’alguna actuació (coproducció). 

El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del Districte. En formen part representants d’entitats i associacions, dels consells sectorials del districte i dels consells de barri, així com ciutadans a títol individual.

Té les funcions següents:

 • Assessorar el Consell de Districte en la definició de les grans línies de la política i la gestió del districte i generar consens ciutadà sobre aquests mateixos punts.
 • Conèixer i debatre el Programa d’actuació del districte, les ordenances i els reglaments generals del districte, els pressupostos municipals, els resultats dels indicadors de gestió del districte i els grans projectes del districte.
 • També exerceix la funció de donar suport als consells sectorials i de barri del districte.

 

El fòrum ciutadà o audiència pública, d’àmbit de districte, és la trobada en una data determinada dels responsables municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o programa d'actuació. En el cas dels districtes està regulada per les normes reguladores del funcionament dels districtes i pels reglaments de cada districte.

El desenvolupament de les audiències públiques facilita el treball en grup de tots els implicats i millora les relacions entre la ciutadania, els polítics i els tècnics municipals, cosa que es tradueix en una resolució positiva dels conflictes i de les demandes veïnals.

Les convocatòries de les audiències públiques tenen periodicitat bimestral i se celebren en diferents espais i equipaments dels diversos barris que componen el districte.

Què són i qui els forma?

Els consells sectorials són òrgans de participació en què el Districte i la ciutadania debaten sobre un àmbit concret que pot ser sectorial o temàtic.

En formen part les entitats i associacions interessades en la temàtica que es tracta, els grups municipals del Districte i els serveis i equipaments del districte de l’àmbit del Consell Sectorial.

Per a què serveixen?

Els consells sectorials tenen les funcions següents:

a) Recollir propostes, quan es demana una determinada actuació pública.

b) Plantejar modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.

c) Elaborar informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja desenvolupades.

d) Col·laborar en el desenvolupament d’alguna actuació (coproducció).

En el cas del Districte d'Horta-Guinardó, existeixen els consells sectorials següents:

 • Consell de Prevenció
 • Consell de Persones amb Discapacitat
 • Consell Escolar
 • Consell de Salut
 • Consell de Dones

Què és i per a què serveix el Consell de Barri?

El Consell de Barri és un òrgan de participació ciutadana creat per resoldre totes les qüestions referents al barri. Un punt de trobada per millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat i augmentar la cohesió social.

Qui el forma?

El Consell de Barri està format pels regidors de districte, els representants dels grups polítics, serveis, entitats i associacions i, evidentment, els ciutadans. Per participar-hi cal inscriure's a la convocatòria pública.

I què s’hi fa?

Parlar de plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri. Un cop acordat tot, es transmeten les propostes als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin resposta.

Els consells d’equipament i les comissions de treball són altres òrgans de participació que tenen com a finalitat elaborar estudis, organitzar activitats i fer-ne el seguiment en àmbits de districte, barri, sector o equipament.

Cada districte determina quins seran els seus òrgans de participació a través de l’aprovació del seu cartipàs.

El Consell està presidit pel regidor o la regidora del Districte o el conseller o la consellera en qui delegui. També en formen part un conseller o consellera de cada grup polític, representants de l'entitat gestora de cada equipament, l'associació de veïns del barri i representants d'usuaris i usuàries a títol individual.

Tenen la funció bàsica de seguiment de la gestió i de la programació dels centres esportius.

Cartipàs del Districte

 • Consell de Districte
  • Presidència
   • Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP)
  • Vicepresidència
   • Xavi Reig Robledo (ERC-AM)
  • Regidoria
   • Mercedes Vidal Lago (BComú-E)
  • Regidors i regidores adscrits
   • Maite Fandos Payà (Partit Democràta)
   • Carmen Andrés Añón (PSC-CP)
   • Jordi Coronas Martorell (ERC-AM)
   • Santiago Alonso Beltrán (Cs)
   • Alberto Villagrasa Gil (PPC)
  • Consellers
   • BComú-E
    • Víctor Valls Andrés
    • Pau Gonzàlez Val
    • Joan Cela Ollé
    • Fernando Marín Blanco
    • Elena Tarifa Herrero
    • Beatriz Martínez Alonso
   • Partit Demòcrata
    • Gonzalo Puelles Garcia
    • Susanna Porcar Portela
    • Albert Pérez Garro
    • Lina Huélamo Soriano
   • PSC-CP
    • Núria Carmona Cardoso
    • Luís Fernando García Egea
   • ERC-AM
    • Xavi Reig Robledo
    • Ricard Farin Sanz
   • C's
    • Nicolás Ortiz Cuevas
    • Javier Edrosa Pérez
   • PP
    • Manuel Conde Garcia
    • Carlos Torrubiano Blanco
   • CUP-PA
    • Néstor Ballesteros Díaz
 • Junta de Portaveus
  • Presidència
   • Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP)
  • Regidoria
   • Mercedes Vidal Lago (BComú-E)
  • Grup de BComú-E
   • Víctor Valls Andrés
   • Beatriz Martínez Alonso
   • Pau Gonzàlez Val
  • Grup de Partit Demòcrata
   • Susanna Porcar Portela
   • Gonzalo Puelles Garcia
  • Grup de PSC-CP
   • Núria Carmona Cardoso
   • Luís Fernando García Egea
  • Grup d'ERC-AM
   • Xavi Reig Robledo
   • Ricard Farin Sanz
  • Grup de C's
   • Nicolás Ortiz Cuevas
   • Javier Edrosa Pérez
  • Grup de PP
   • Manuel Conde Garcia
   • Carlos Torrubiano Blanco
  • Grup de CUP-PA
   • David Mar Alonso
 • Comissió de Govern
  • Presidència
   • Mercedes Vidal Lago (BComú-E)
  • Composició
   • Víctor Valls Andrés (BComú-E)
   • Beatriz Martínez Alonso (BComú-E)
   • Fernando Marín Blanco (BComú-E)
   • Elena Tarifa Herrero (BComú-E)
   • Joan Cela Ollé (BComú-E)
   • Pau González Val (BComú-E)
 • Comissions consultives
  • Drets Socials i Ciutadania
   • Mercedes Vidal Lago (BComú-E)
  • Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
   • Mercedes Vidal Lago (BComú-E)