Subvencions de l'any en curs

L'Ajuntament té una àmplia oferta de subvencions que van des de les accions socials fins al comerç, passant per les polítiques de joventut. Però el bloc més important, que representa vora el 80% del total de subvencions, és el destinat a les activitats de districte i ciutat.

Convocatòria actual

  • Convocatòria Oberta
  • En resolució / resolta
  • En justificació / justificada

Subvencions de l’impost sobre béns immobles (IBI) per a les llars amb pocs recursos econòmics, corresponent a l’any 2017

Podran sol·licitar l'ajut les persones físiques que són subjectes passius de l'impost com a propietaris de l'immoble o se'ls repercuteix la quota en els rebuts del lloguer, i tenen, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts inferiors a un llindar d'ingressos referenciats amb l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), sempre que es tracti del seu habitatge habitual.

S'obre el termini per presentar les sol·licituds, del 18 d’abril al 30 de juny de 2017.

Per poder concórrer a aquesta convocatòria podeu consultar el web de tràmits.

Subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l’any 2017

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament per promoure el comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Per donar continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2017.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de formular mitjançant els impresos que des d’aquí podeu obtenir, i s’han de presentar a qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana, i adreçar-les a la Direcció de Comerç o bé a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, a partir del 21 d'abril fins al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació d’aquestes empreses amb la resta de documentació.

Per presentar correctament la sol·licitud de subvenció, llegiu amb atenció la NOTA INFORMATIVA.

Convocatòria de subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit de la justícia global i la cooperació internacional per a projectes que s'iniciïn l'any 2017.

Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de cooperació per a la justícia global, Programa de cooperació per a la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per a la justícia global, tenint en compte les especificitats que els són pròpies i que s'inicien l'any 2017.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 21 de març de 2017, ambdós inclosos.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Subvencions de l’Institut de Cultura de Barcelona per a activitats, projectes i serveis artístics i culturals amb durada plurianual que s’inicien durant l’any 2017

L’Institut de Cultura de Barcelona ha publicat la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis artístics i culturals que es realitzin a la ciutat de Barcelona i que tinguin una durada superior a dotze mesos.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2017 estarà comprès entre els dies 8 i 28 de febrer de 2017 (ambdós inclosos).

Els formularis de sol·licitud els podeu descarregar d’aquest mateix web i s’hauran de presentar al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona).

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2017

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2017 estarà comprès entre els dies 5 de gener  2  de febrer de 2017.

A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Subvencions per adequar locals de centres de culte d’entitats religioses de Barcelona

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva. Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria hauran de destinar-se a inversions, iniciades a partir de l’1 de juliol de 2016, i acabades abans del 31 d’octubre de 2017, per arreglar i adequar locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions, i destinats a actes de culte.

El termini de presentació serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona: del 9 de novembre al 7 de desembre.

Subvencions de l’impost sobre béns immobles (IBI) per a les llars amb pocs recursos econòmics, corresponent a l’any 2016

Podran sol·licitar l'ajut les persones físiques que són subjectes passius de l'impost com a propietaris de l'immoble o se'ls repercuteix la quota en els rebuts del lloguer, i tenen, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts inferiors a un llindar d'ingressos referenciats amb l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), sempre que es tracti del seu habitatge habitual.

S'obre el termini per presentar les sol·licituds, del 5 d’octubre al 4 de novembre de 2016.

Per poder concórrer a aquesta convocatòria podeu consultar el web de tràmits.

Subvencions de l’IBI per a empreses generadores d’ocupació, corresponent a l’any 2016

Convocatòria de subvencions per a l'any 2016, pel procediment de concurrència publica no competitiva, per a les empreses que són subjectes passius de l'impost sobre béns immobles (IBI) o se'ls repercuteix la quota en els rebuts del lloguer, i hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al període en què se sol·licita la subvenció, i no siguin subjectes passius de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).

S'obre el termini per presentar sol·licituds, del 5 d’octubre al 4 de novembre de 2016.

Per poder concórrer a aquesta convocatòria podeu consultar el web de tràmits

Convocatòria ordinària de subvencions a infants i joves de 6 a 17 anys per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar de la ciutat de Barcelona, corresponent al curs 2016-2017

L’Institut Barcelona Esports ha obert el període de sol·licitud d’ajuts per fer activitats extraescolars esportives. Les subvencions tenen un pressupost assignat d’1.600.000 euros i estan destinades a infants i joves de 6 a 17 anys amb famílies de renda limitada, amb la unitat familiar empadronada a Barcelona i que s'hagin preinscrit en una activitat d’entitat esportiva homologada inclosa dins del programa "L’Esport ens fa més grans".

Termini de presentació: Del 12 al 30 setembre

Convocatòria

Subvencions a persones físiques o jurídiques que adquireixin una empresa de fins a 10 treballadors/es ubicada a la ciutat de Barcelona

Concessió de subvencions a persones físiques o jurídiques que adquireixin una empresa de fins a 10 treballadors/es ubicada a la ciutat de Barcelona i que tinguin una activitat econòmica existent i en actiu en els sectors de comerç, serveis o restauració.

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a aquelles persones físiques o jurídiques que hagin adquirit una activitat econòmica existent i en actiu, i domiciliada a la ciutat de Barcelona, per tal d'afavorir-ne la continuïtat empresarial i el relleu en el període comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de novembre de 2016, en els termes i condicions previstos a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern amb data de 28 de juliol de 2016.

S'obre el termini per presentar sol·licituds del dia 12 de setembre de 2016 fins al dia 30 de novembre de 2016.

Subvencions a treballadors autònoms i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona

Concessió de subvencions a treballadors autònoms i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona per donar suport a l'inici de la seva activitat econòmica

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a les persones que, trobant-se en situació d'atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors autònoms (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat, en els termes i en les condicions previstes a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern en data 28 de juliol de 2016.

S'obre el termini per presentar sol·licituds, del dia 12 de setembre de 2016 fins al dia 30 de novembre de 2016.

Subvencions per arranjar i adequar locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves 2016

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2016, la concessió de subvencions per arranjar i adequar locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal•lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

El termini de presentació de sol·licituds és del 23 d'agost al 27 de setembre de 2016 a les oficines d’atenció ciutadana, i els models que heu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Subvencions per a inversions encaminades a la rehabilitació i dotació d'equipament tècnic destinades a espais independents de creació, experimentació i difusió cultural de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais independents de creació, experimentació i difusió cultural de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a espais de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural, de titularitat privada, que donen suport a la producció, la investigació i l’exhibició artística i cultural, que en la seva aposta per la prova, l’assaig i l’experimentació, ofereixen recursos, eines i serveis per a creadors. Poden incloure residències artístiques i es caracteritzen per la transdisciplinarietat dels llenguatges artístics.

Nou termini de presentació: del 4 al 21 d’octubre 2016. Lloc de presentació: Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99, 4a planta). Els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina el dia de publicació de la convocatòria.

Subvencions per a inversions encaminades a dur a terme estudis d’impacte acústic, rehabilitar i dotar d’equipament tècnic els establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a inversions encaminades a dur a terme estudis d’impacte acústic, instal·lar limitadors- enregistradors de nivells sonors, rehabilitar i dotar d’equipament tècnic els establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions per dur a terme estudis d’impacte acústic, instal·lar limitadors-enregistradors de nivells sonors, rehabilitar i dotar d’equipament tècnic els establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport als establiments de música en viu oberts al públic que requereixen reformes de rehabilitació o inversions en equipament.

Nou termini de presentació de sol·licituds: del 4 al 21 d’octubre de 2016 al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona, (la Rambla, 99, 4a planta. Horari: de dl. a dv de 9 a 14’00 h i dj. de 15’30 a 17’30 h). Els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Subvencions sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2015 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o el comerç cultural de caràcter privat

L’Institut de Cultura ha aprovat definitivament la concessió de subvencions sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2015 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o el comerç cultural de caràcter privat.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport als espais culturals oberts al públic per sufragar una part de les despeses de l’impost sobre béns immobles.

OBERT NOU TERMINI de presentació de sol·licituds: del 4 al 15* d’octubre de 2016 ( ambdós inclosos) al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99, 4a planta) Els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

*S’informa que el dia 15 d’octubre el Registre de l’Institut de Cultura estarà tancat. Aquest dia es podran presentar les sol·licituds al Registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel, o bé a través de correu administratiu.

Subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a entitats dels àmbits de la cultura, la creativitat, l’experimentació i la innovació que requereixin una inversió en material de TIC per dur a terme projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana, així com millorar la seva situació tecnològica.

El període de presentació serà del 29 de setembre fins el 11 d’octubre de 2016. La presentació serà telemàtica amb certificat digital.

Subvencions per a inversions destinades a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic de les llibreries de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2016.

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions destinades a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic de les llibreries de la ciutat de Barcelona de l’any 2016.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a les llibreries perquè puguin realitzar les inversions necessàries per a la seva millora i modernització

El període de presentació de sol·licituds és del 21 al 29 de juliol de 2016 al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99). Els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs del 2016

L’Institut de Cultura ha aprovat, per a l’any 2016, la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a inversions destinades a la rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2016

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és cooperar en l'adequació dels teatres, auditoris i espais similars sempre que pertanyin a espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar en solitari les despeses que genera l'adequació d'aquests tipus d'espais.

El període de presentació de sol·licituds és del 12 de juliol al 30 de setembre de 2016 al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (la Rambla, 99). Els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina

Subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona per a l’any 2016

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament  per a la promoció del comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Donant continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2016.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de formular mitjançant els impresos que des d’aquí podeu obtenir, i s’han de presentar a qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana, adreçant-les a la Direcció de Comerç i Consum,  del 25 de juny al 20 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació d’aquestes empreses amb la resta de documentació.

Per a una correcta presentació de la sol·licitud de subvenció llegiu amb atenció la NOTA INFORMATIVA.

Subvencions per planificar, gestionar i fer un seguiment dels plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona 2016

L'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de donar suport a les accions comunitàries als barris, ha aprovat per al 2016 la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per portar a terme aquestes accions a la ciutat.

Per això, es publica la convocatòria de subvencions de projectes per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria està comprès entre els dies 13 i 30 de juny.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible a partir del dia 31 de maig, en aquest mateix web. Cal presentar aquesta documentació a qualsevol Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Barcelona.

Convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional (2016)

Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de cooperació per a la justícia global, Programa de cooperació per a la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per a la justícia global, tenint en compte les especificitats que els són pròpies i que s'inicien l'any 2016.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, del 25 d’abril al 18 de maig de 2016.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2016

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. En els darrers anys, el calendari d’aquesta convocatòria s’ha anat avançant amb l’objectiu que els beneficiaris rebin la subvenció al més aviat possible.

Per això, enguany el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2016 estarà comprès entre els dies 28 de desembre de 2015 i 21 de gener de 2016.

A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Convocatòria de subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicacions de l'any 2015

Període de presentació de sol·licituds: del 7 al  22 d'octubre de 2015.

Aquesta convocatòria d'inversions en infraestructura TIC vol impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana. Les sol·licituds de subvenció s'han de vincular a projectes que treballin el concepte de "ciutat com a espai d'experimentació".

Mitjançant aquesta convocatòria de subvencions es pretén oferir als sol·licitants noves oportunitats per desenvolupar projectes enfocats a l'exploració de nous formats i nous públics, així com remarcar el paper de la ciutadania com a part activa en el procés d'experimentació i innovació cultural o tecnològica.

Resolució

Convocatòria de subvencions per a inversions destinades a espais de creació, sales de música en viu, galeries d'art i llibreries de la ciutat de Barcelona

Subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona per a l’any 2015

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament  per a la promoció del comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Donant continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2015.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de formular mitjançant els impresos que podeu obtenir des d'aquí, i s’han de presentar a qualsevol registre de les oficines d'Atenció al Ciutadà, adreçant-les a la Direcció de Comerç i Consum, en el termini de l’1 de juliol al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació d’aquestes empreses amb la resta de documentació.

Per a una correcta presentació de la sol·licitud de subvenció llegiu amb atenció la nota informativa.

Justificació

La resolució d'atorgament i denegació definitiva, sobre la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la ciutat de Barcelona 2015, s’ha fet pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 10 de febrer de 2016.

La justificació d’aquestes subvencions s’ha de presentar en els terminis i la forma que estableix el punt 10 de les bases de la convocatòria. La documentació s'ha de lliurar al registre de les oficines d’atenció ciutadana, adreçada a la Direcció de Serveis de Comerç.

Per a qualsevol consulta podeu contactar a través del correu electrònic: mmuzas@bcn.cat.

Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de donar suport a les accions comunitàries als barris, ha aprovat per al 2015 la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per portar a terme aquestes accions a la ciutat.

Així, l’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria de subvencions de projectes per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials i de pertinença, així com del foment de relacions de cooperació entre membres d'un determinat espai de la ciutat de Barcelona, i fer atenció a la diversitat de col·lectius de la ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria està comprès entre els dies 1 i 17 de juliol de 2015.

La sol·licitud i la resta de documentació estaran disponibles a partir del dia 1 de juliol en aquest mateix web. Les instàncies i la documentació cal presentar-les a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de Barcelona.

Resolució

Subvencions per a l’arranjament i l'adequació de locals de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure i centres de culte 2015

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2015, la concessió de subvencions per a l’arranjament i l'adequació de locals de la ciutat de Barcelona, destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves, i a centres de culte d’entitats religioses.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir la seva funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

El termini de presentació de sol·licituds és de 29 de maig al 22 de juny de 2015 a les Oficines d’Atenció Ciutadana, i els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria per a la concessió de subvencions en inversions per rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs

Convocatòria per a sol.licitar i atorgar subvencions per l'Educació per al Desenvolupament

L'Ajuntament de Barcelona, interpretant i assumint les recomanacions de les Nacions Unides, va aprovar destinar una part del seu pressupost a cooperació i solidaritat.

Un dels instruments per assolir els objectius fixats és l'establiment d'un programa de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i d'Educació per al Desenvolupament, realitzats a iniciativa d'ONG's i d'entitats privades no lucratives en el marc del "Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona 2013- 2016".

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de gener al 20 de febrer de 2015 a les oficines d’atenció ciutadana, i els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria per a sol.licitar i atorgar subvencions per la Cooperació al Desenvolupament i Ciutats Específiques

L'Ajuntament de Barcelona, interpretant i assumint les recomanacions de les Nacions Unides, va aprovar destinar una part del seu pressupost a cooperació i solidaritat.

Un dels instruments per assolir els objectius fixats és l'establiment d'un programa de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i d'Educació per al Desenvolupament, realitzats a iniciativa d'ONG's i d'entitats privades no lucratives en el marc del "Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona 2013- 2016".

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de gener al 20 de febrer de 2015 a les oficines d’atenció ciutadana, i els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2015

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. Any rere any, el calendari d’aquesta convocatòria s’ha anat avançant, amb l’objectiu que els sol·licitants rebin l’ajut el més aviat possible.

Per això, enguany el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria 2015 estarà comprès entre els dies 29 de novembre i 18 de desembre de 2014.

A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes .

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible a partir del dia 28 de novembre en aquesta mateixa web