Subvencions de l'any en curs

Subvencions de l'any en curs

L'Ajuntament té una àmplia oferta de subvencions que van des de les accions socials fins al comerç, passant per les polítiques de joventut. Però el bloc més important, que representa vora el 80% del total de subvencions, és el destinat a les activitats de districte i ciutat.

Convocatòria actual

  • Convocatòria oberta
  • En resolució / resolta
  • En justificació / justificada

Convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional (2016)

Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de cooperació per a la justícia global, Programa de cooperació per a la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per a la justícia global, tenint en compte les especificitats que els són pròpies i que s'inicien l'any 2016.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, del 25 d’abril al 18 de maig de 2016.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2016

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. En els darrers anys, el calendari d’aquesta convocatòria s’ha anat avançant amb l’objectiu que els beneficiaris rebin la subvenció al més aviat possible.

Per això, enguany el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2016 estarà comprès entre els dies 28 de desembre de 2015 i 21 de gener de 2016.

A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Convocatòria de subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicacions de l'any 2015

Període de presentació de sol·licituds: del 7 al  22 d'octubre de 2015.

Aquesta convocatòria d'inversions en infraestructura TIC vol impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana. Les sol·licituds de subvenció s'han de vincular a projectes que treballin el concepte de "ciutat com a espai d'experimentació".

Mitjançant aquesta convocatòria de subvencions es pretén oferir als sol·licitants noves oportunitats per desenvolupar projectes enfocats a l'exploració de nous formats i nous públics, així com remarcar el paper de la ciutadania com a part activa en el procés d'experimentació i innovació cultural o tecnològica.

Convocatòria de subvencions per a inversions destinades a espais de creació, sales de música en viu, galeries d'art i llibreries de la ciutat de Barcelona

Subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona per a l’any 2015

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament  per a la promoció del comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Donant continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2015.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de formular mitjançant els impresos que podeu obtenir des d'aquí, i s’han de presentar a qualsevol registre de les oficines d'Atenció al Ciutadà, adreçant-les a la Direcció de Comerç i Consum, en el termini de l’1 de juliol al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació d’aquestes empreses amb la resta de documentació.

Per a una correcta presentació de la sol·licitud de subvenció llegiu amb atenció la nota informativa.

Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de donar suport a les accions comunitàries als barris, ha aprovat per al 2015 la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per portar a terme aquestes accions a la ciutat.

Així, l’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria de subvencions de projectes per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials i de pertinença, així com del foment de relacions de cooperació entre membres d'un determinat espai de la ciutat de Barcelona, i fer atenció a la diversitat de col·lectius de la ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria està comprès entre els dies 1 i 17 de juliol de 2015.

La sol·licitud i la resta de documentació estaran disponibles a partir del dia 1 de juliol en aquest mateix web. Les instàncies i la documentació cal presentar-les a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de Barcelona.

Subvencions per a l’arranjament i l'adequació de locals de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure i centres de culte 2015

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2015, la concessió de subvencions per a l’arranjament i l'adequació de locals de la ciutat de Barcelona, destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves, i a centres de culte d’entitats religioses.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir la seva funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

El termini de presentació de sol·licituds és de 29 de maig al 22 de juny de 2015 a les Oficines d’Atenció Ciutadana, i els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria per a la concessió de subvencions en inversions per rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs

Convocatòria per a sol.licitar i atorgar subvencions per l'Educació per al Desenvolupament

L'Ajuntament de Barcelona, interpretant i assumint les recomanacions de les Nacions Unides, va aprovar destinar una part del seu pressupost a cooperació i solidaritat.

Un dels instruments per assolir els objectius fixats és l'establiment d'un programa de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i d'Educació per al Desenvolupament, realitzats a iniciativa d'ONG's i d'entitats privades no lucratives en el marc del "Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona 2013- 2016".

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de gener al 20 de febrer de 2015 a les oficines d’atenció ciutadana, i els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria per a sol.licitar i atorgar subvencions per la Cooperació al Desenvolupament i Ciutats Específiques

L'Ajuntament de Barcelona, interpretant i assumint les recomanacions de les Nacions Unides, va aprovar destinar una part del seu pressupost a cooperació i solidaritat.

Un dels instruments per assolir els objectius fixats és l'establiment d'un programa de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i d'Educació per al Desenvolupament, realitzats a iniciativa d'ONG's i d'entitats privades no lucratives en el marc del "Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona 2013- 2016".

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de gener al 20 de febrer de 2015 a les oficines d’atenció ciutadana, i els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2015

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. Any rere any, el calendari d’aquesta convocatòria s’ha anat avançant, amb l’objectiu que els sol·licitants rebin l’ajut el més aviat possible.

Per això, enguany el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria 2015 estarà comprès entre els dies 29 de novembre i 18 de desembre de 2014.

A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes .

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible a partir del dia 28 de novembre en aquesta mateixa web

Convocatòria de subvencions destinades a inversions en tecnologies de la informació.

Convocatòria d'atorgament de subvencions a infants i joves entre 16 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar

Anunci del reconeixement d'homologació a les entitats per tal que puguin participar en la gestió dels ajuts destinats a la pràctica de l'esport

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, sales de música en viu, galeries d’art i llibreries de la ciutat de Barcelona

Subvencions per a l’arranjament i l'adequació de locals de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure i centres de culte.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2014, la concessió de subvencions per a l’arranjament i l'adequació de locals de la ciutat de Barcelona, destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves, i a centres de culte d’entitats religioses.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir la seva funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 30 de setembre de 2014 a les oficines d’atenció ciutadana, i els models que haureu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Subvencions de Barcelona Solidària 2014

Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de cooperació per al desenvolupament, el Programa de cooperació per al desenvolupament a ciutats específiques i el Programa d'educació per al desenvolupament, tenint en compte les especificitats que els són pròpies i que s'inicien l'any 2014.

Subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2014

L'Ajuntament de Barcelona, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, ha aprovat, per a l'any 2014, la concessió de subvencions a les entitats o particulars que duen a terme activitats a Barcelona.

Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat; promoure l'associacionisme que potencia serveis d'interès general per a la col·lectivitat; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement cultural de la ciutat; promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat; fomentar els valors del civisme i la convivència, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

Subvencions de Barcelona Solidària 2013

L'Ajuntament de Barcelona, interpretant i assumint les recomanacions de les Nacions Unides, va aprovar destinar una part del seu pressupost a cooperació i solidaritat.

Un dels instruments per assolir els objectius fixats és l'establiment d'un programa de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i d'Educació per al Desenvolupament, realitzats a iniciativa d'ONG's i d'entitats privades no lucratives en el marc del "Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat 2009- 2012" vigent de l'Ajuntament de Barcelona

Subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2012

Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat; promoure l'associacionisme que potencia serveis d'interès general per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat; promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

Subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2013

L'Ajuntament de Barcelona, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, ha aprovat, per a l'any 2013, la concessió de subvencions a les entitats o particulars que duen a terme activitats o projectes al terme municipal de Barcelona.

Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat; promoure l'associacionisme que potencia serveis d'interès general per a la col·lectivitat; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement cultural de la ciutat; promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.