Òrgans de govern

Els districtes són els òrgans territorials encarregats de desconcentrar la gestió, descentralitzar la participació ciutadana i aplicar una política municipal orientada a corregir els desequilibris i representar els interessos dels diversos barris i zones del municipi.

La ciutadania pot assistir lliurement al consell de districte i a les comissions consultives, i la seva intervenció és possble seguint les indicacions que marca la normativa. 

És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un regidor o regidora, nomenat per Decret d'Alcaldia, i està constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa.

Els consellers o les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l’alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves funcions principals són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’actuació municipal de districte (PAD).

El Consell del Districte de Sant Martí està format pels membres següents:

 • La presidència del Consell
 • Vint-i-un consellers i conselleres
 • El regidor o la regidora del Districte
 • Els regidors i les regidores adscrits i adscrites

El regidor o la regidora de districte i els regidors o les regidores adscrits i adscrites actuen amb veu i sense vot. També hi poden assistir, amb veu i sense vot, el o la gerent del Districte o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El o la cap de la Secretaria Jurídica del Districte actua de secretari o secretària.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar en els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

La Junta de Portaveus determina les proposicions o mocions presentades pels grups municipals que es debatran en cada sessió del Consell de Districte i n'aprova l’ordre del dia de cada sessió a proposta de la Comissió de Govern del Districte.

Està formada pels membres següents:

 • El regidor o la regidora de districte (o el conseller o la consellera en qui delegui).
 • Els consellers o les conselleres portaveus de cada grup polític amb representació al Consell de Districte.

Els consellers o les conselleres portaveus disposen de vot ponderat.

La Comissió de Govern del Districte és l'òrgan executiu en el qual es dirimeixen les proposicions i els afers que s'han de debatre en el consell de districte. Està formada pels membres següents:

 • El regidor o la regidora de districte
 • Les conselleres i els consellers designats

Es reuneix una vegada al mes de manera ordinària.

Les comissions consultives tenen una funció d'efectes informatius i de participació.

Cada districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, habitualment tres, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hi hagin de tractar.

Aquestes comissions es reuneixen de manera ordinària abans de la convocatòria de cada consell de districte i són obertes a la ciutadania.

Òrgans de participació

Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les actuacions municipals.

Les aportacions dels òrgans de participació a les actuacions públiques es duen a terme mitjançant el debat entre les seves persones membres i es manifesta en:

a) Propostes, quan es demana una determinada actuació pública.

b) Modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.

c) Informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja executades.

d) Col·laboració en la realització d’alguna actuació (coproducció). 

El nou Reglament de participació ciutadana, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de Barcelona el dia 27 de maig de 2022, en la seva disposició derogatòria única (2.b.), deroga el Consell Ciutadà de Districte.

Amb aquesta mesura se simplifica el mapa dels òrgans de participació dels districtes, que se centra en els consells de barri, els consells sectorials i l’Audiència Pública.

El fòrum ciutadà o audiència pública, d’àmbit de districte, és la trobada en una data determinada dels responsables municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o programa d'actuació. En el cas dels districtes està regulada per les normes reguladores del funcionament dels districtes i pels reglaments de cada districte.

El desenvolupament de les audiències públiques facilita el treball en grup de tots els implicats i millora les relacions entre la ciutadania, els polítics i els tècnics municipals, cosa que es tradueix en una resolució positiva dels conflictes i de les demandes veïnals.

Les convocatòries de les audiències públiques tenen periodicitat bimestral i se celebren en diferents espais i equipaments dels diversos barris que componen el districte.

Què són i qui els forma?

Els consells sectorials són òrgans de participació en què el Districte i la ciutadania debaten sobre un àmbit concret que pot ser sectorial o temàtic.

En formen part les entitats i associacions interessades en la temàtica que es tracta, els grups municipals del Districte i els serveis i equipaments del districte de l’àmbit del Consell Sectorial.

Per a què serveixen?

Els consells sectorials tenen les funcions següents:

a) Recollir propostes, quan es demana una determinada actuació pública.

b) Plantejar modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.

c) Elaborar informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja desenvolupades.

d) Col·laborar en el desenvolupament d’alguna actuació (coproducció).

En el cas del Districte de Sant Martí, existeixen els consells sectorials següents:

 • Consell Escolar
 • Consell de Gent Gran
 • Consell de les Dones
 • Consell de Salut
 • Consell d'Esports
 • Consell de Cultura
 • Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial
 • Consell de Prevenció, Seguretat i Convivència
 • Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional
 • Consell d'Economia Social, Comerç i Ocupació
 • Consell d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Què és i per a què serveix el Consell de Barri?

El Consell de Barri és un òrgan de participació ciutadana creat per resoldre totes les qüestions referents al barri. Un punt de trobada per millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat i augmentar la cohesió social.

Qui el forma?

El Consell de Barri està format pels regidors de districte, els representants dels grups polítics, serveis, entitats i associacions i, evidentment, els ciutadans. Per participar-hi cal inscriure's a la convocatòria pública.

I què s’hi fa?

Parlar de plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri. Un cop acordat tot, es transmeten les propostes als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin resposta.

Els consells d’equipament són altres òrgans de participació que tenen com a finalitat i fer el seguiment de la programació d’activitats i del funcionament de la gestió dels equipaments. Cada districte determina els equipaments que necessiten d’aquest òrgan de debat i de control, a través de l’aprovació del seu cartipàs.

El Consell està presidit pel regidor / regidora del Districte o el conseller / consellera en qui delegui. També en formen part un conseller / consellera de cada grup polític, representants de l'entitat gestora de cada equipament, les associacions de veïns i veïnes dels barris on tingui influència, i representants d'usuaris i d’usuàries a títol individual.

En el cas del Districte de Sant Martí, hi ha constituïts els següents:

 • Centre Cívic Sant Martí
 • Centre Cívic Can Felipa
 • Centre Cívic Besòs
 • Centre Cívic Parc Sandaru
 • Centre Cultural La Farinera del Clot
 • Biblioteca del Poblenou – Manuel Arranz

Cada districte determina quins seran els seus òrgans de participació a través de l’aprovació del seu cartipàs.

Els Consells Esportiu són altres òrgans de participació que tenen com a finalitat i fer el seguiment de la programació d’activitats i del funcionament de la gestió dels equipaments. Cada districte determina els equipaments que necessiten d’aquest òrgan de debat i de control, a través de l’aprovació del seu cartipàs.

El Consell està presidit pel regidor / regidora del Districte o el conseller / consellera en qui delegui. També en formen part un conseller / consellera de cada grup polític, representants de l'entitat gestora de cada equipament, les associacions de veïns i veïnes dels barris on tingui influència, i representants d'usuaris i d’usuàries a títol individual.

En el cas del Districte de Sant Martí, hi ha constituïts els següents:

 • Centre Esportiu Municipal La Verneda
 • Centre Esportiu Municipal Can Felipa
 • Centre Esportiu Municipal Vintró
 • Centre Esportiu Municipal Bac de Roda
 • Centre Esportiu Municipal Maresme
 • Centre Esportiu Municipal Nova Icària
 • Centre Esportiu Municipal Júpiter
 • Complex Esportiu Municipal La Mar Bella
 • Centre Esportiu Municipal Olímpia
 • Complex Esportiu Municipal Bogatell
 • Camp de futbol Municipal Clot de la Mel
 • Pista Poliesportiva Municipal La Pau
 • Pista Poliesportiva Municipal La Palmera
 • Pavelló Municipal La Nau del Clot
 • Camp Municipal de futbol Júpiter
 • Camp Municipal de futbol Sant Martí de Provençals
 • Camp Municipal de futbol Maresme
 • Camp Municipal de futbol Menorca
 • Camp Municipal de futbol Poblenou
 • Frontons Municipals Bac de Roda
 • Base Nàutica municipal La Mar Bella
 • Centre Municipal de Vela

Cartipàs del Districte de Sant Martí

El Cartipàs del Districte de Sant Martí és el document que recull informació sobre la composició dels Grups Municipals del Districte, les Àrees de Govern (per sectors i per barris), els Òrgans de Govern (Consell de Districte, Junta de Portaveus, Comissió de Govern, Comissions Consultives de Govern) i els Òrgans de Participació (Consell Ciutadà, Audiència Pública, Consells Sectorials, Consells de Barri, Consells d’equipaments culturals, Consells d’equipaments esportius).