Territorialment, Barcelona està organitzada en districtes, òrgans municipals que representen els interessos dels barris, apropen la gestió a la ciutadania i fomenten la participació en tot allò que els afecta.

Els Districtes es configuren com a òrgans territorials per a la desconcentració de la gestió i la descentralització de la participació ciutadana, i hi estan representats els interessos dels diversos barris que en formen part.

La seva actuació s’ha d’ajustar als principis d’unitat de govern, d’eficàcia, de coordinació i de solidaritat, amb l’objectiu d’aplicar una política municipal orientada a la correcció dels desequilibris i les desigualtats.

Així ho determina la Carta Municipal de Barcelona, una llei de 1998 que dota els districtes de personalitat pròpia i un ampli nivell d'autogovern, amb capacitat de decisió i de gestió econòmica per a l’exercici de les seves competències.

Per acord del Consell Municipal, des del 1984 Barcelona s'organitza territorialment en 10 districtes, tal i com recullen les Normes reguladores del funcionament dels districtes. Al 2006 va tenir lloc la configuració actual dels 73 barris que en formen part.

La participació ciutadana al districte

Tant la ciutadania a títol personal com les entitats i associacions en representació de col·lectius, poden participar en òrgans de govern com el Consell de Districte i les Comissions Consultives, segons la metodologia que estableix el Reglament orgànic municipal.

Igualment, ho poden fer en òrgans de participació com l’Audiència Pública, els Consells sectorials i els Consells de barri, els mecanismes dels quals queden establers en el Reglament de participació ciutadana.

Se'n poden obtenir tots als detalls clicant l'enllaç següent: Òrgans de Govern i de Participació de Sant Martí