És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte, amb la funció principal d'informar sobre proposicions i proposar plans i programes de temàtiques que afectin els barris. També aprova el Pla d’actuació municipal de districte (PAD) de cada mandat i la distribució anual de la despesa assignada al Districte.

Està constituït per consellers i conselleres en un volum acord a la població resident als barris del Districte, per designació dels grups polítics electes i en proporció als resultats obtinguts en les eleccions municipals a cada districte que hi hagin obtingut un mínim del 5% dels vots. En les sessions, actuen sota la presidència d'un regidor o regidora a proposta del Consell Municipal. El nomenament de totes les persones membres és a través d'un Decret d'Alcaldia. La composició dels Consells de Districte és la següent:

  • La presidència del Consell
  • Consellers i conselleres
  • La regidoria del Districte (amb veu i sense vot)
  • Les regidories adscrites (amb veu i sense vot)

La secretaria és a càrrec de la persona responsable de la Secretaria Jurídica del Districte, i també hi poden assistir amb veu i sense vot la gerència del Districte i qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia.

Es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos, i a sol·licitud d'una quarta part de les persones membres del Consell també ho fa en sessió extraordinària.

Les sessions són públiques i obertes a la ciutadania, que pot participar-hi en els punts de l'ordre que preveu el Reglament orgànic municipal si ho sol·licita prèviament. No obstant això, en els assumptes que poden afectar drets fonamentals, el debat i la votació poden ser secrets quan s’acordi per majoria absoluta dels vots computables.

El debat de l’ordre del dia

L'ordre del dia de les sessions ordinàries del Consell de Districte s'estructura d'acord sota els paràmetres següents:

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Part informativa: informació del Govern del Districte, que inclou les mesures o les iniciatives del Govern, el desenvolupament del PAM i del pressupost del Districte, el despatx d'ofici i l'informe de la regidoria del Districte.
  3. Part decisòria: propostes d'acord i proposicions, sense perjudici de les mocions que es puguin presentar amb posterioritat.
  4. Part de control: fiscalització dels òrgans de govern a través de la presentació de precs i preguntes, i les declaracions de grup.
  5. Declaracions institucionals sobre aspectes d’interès general de la col·lectivitat del districte.

Els grups polítics presents en el Consell de Districte poden intervenir en cadascun dels punts. Primer hi intervenen els grups de l'oposició seguint un ordre de menor a major nombre de membres o de representativitat, i després, en el mateix ordre, els grups de l'equip de govern.

El conseller o la consellera que exerceix la ponència de cada punt s'encarrega d’obrir els debats, i després de la intervenció dels grups i de l'establiment de la posició de vot, si és procedent, els tanca. La presidència pot establir un segon torn d'intervencions en algun punt de l'ordre del dia, a petició de les persones membres del Consell. El vot no és delegable en cap cas.

Mostra’n menys

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Activitat del Consell de Districte

Consell de Districte (05.12.2024). Sessió ordinària. desembre.

05/12/2024

Consell de Districte (10.10.2024). Sessió ordinària. octubre.

10/10/2024

Consell de Districte (04.07.2024). Sessió ordinària. juliol.

04/07/2024

Consell de Districte (09.05.2024). Sessió ordinària. maig.

09/05/2024

Consell de Districte (07.03.2024). Sessió ordinària. març.

07/03/2024 Ordre del dia
  • 2024