Comissió de Govern

Propera sessió

Les comissions de govern del mandat actual es van constituir el dia 16 de juliol de 2019 i es reuneixen un cop al mes. Encara no ha tingut lloc cap sessió de Treball.

La Comissió de Govern la integren l'alcaldessa, que la presideix, els tinents o tinentes d'alcaldia i els regidores o regidores nomenats per resolució de l'alcaldessa.

Entre les seves atribucions, exerceix la iniciativa del Govern municipal mitjançant l’aprovació dels projectes del Reglament orgànic, les ordenances, el pressupost i el Pla d’actuació municipal i proposa als òrgans competents la seva aprovació. Es reuneix cada dijous.

Sessions de la Comissió de Govern

Comparteix aquest contingut