L'organització

L’Ajuntament de Barcelona diferencia dos nivells d’organització: el polític i l’executiu.

Consulta com s'organitza l'Ajuntament. Trobaràs tota la informació en les seccions següents.

 Coneix l'organització


Estructura
executiva

És l’estructura que executa les polítiques concretes.

Estructura
política

És l’estructura que defineix les línies mestres que cal seguir

L’organització municipal

L’Ajuntament de Barcelona s’organitza segons una llei pròpia, la Carta Municipal, que diferencia dos nivells: el polític, que defineix l’estratègia per a la ciutat, i l’executiu, que s’encarrega de dur a terme polítiques concretes per complir els objectius marcats.

La Carta Municipal marca les línies mestres per al funcionament de l’Ajuntament de Barcelona. Determina una estructura organitzativa en dos nivells, el polític i l’executiu, a fi de garantir la màxima eficàcia i eficiència en la gestió de la ciutat.

El nivell polític

Està format pels regidors i regidores que s’encarreguen de les funcions deliberants d'ordenació, programació i control.

El constitueixen els òrgans de govern, que són:

 • El Consell Municipal
 • L’alcalde o l’alcaldessa
 • La Comissió de Govern

Consell Municipal

És l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. El formen 41 regidors i regidores i el presideix l’alcalde o alcaldessa. S’encarrega del control i la fiscalització dels altres òrgans de govern. És competència del Plenari, entre d’altres, l’aprovació del Programa d’actuació municipal i dels pressupostos municipals.

El Consell Municipal es reuneix un cop al mes de forma ordinària, si bé, quan cal, ho fa de manera extraordinària. Funciona en règim de Plenari i en règim de comissions.

Les comissions del Consell Municipal s’encarreguen de tractar temes específics. El Ple Municipal és qui les crea i estan formades per regidors i regidores de diferents partits polítics en proporció al pes de cada formació.

Hi ha les comissions permanents, que duren tot el mandat i es reuneixen mensualment, i les especials, que duren mentre es duen a terme les tasques per les quals van ser creades.

Els grups polítics municipals que, com a mínim, han d’estar formats per dos regidors/es,agrupen els regidors/es d’una mateixa llista electoral que hagin obtingut representació a l’Ajuntament.

Cada grup municipal està representat per un portaveu, que està facultat per actuar, en general, en nom del grup.

La Junta de Portaveus està presidida per l’alcalde o alcaldessa i està integrada pels portaveus dels grups municipals. La seva funció és debatre l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Plenari del Consell Municipal i regular les qüestions relatives al seu funcionament.

L’alcalde o l’alcaldessa

L’alcalde o alcaldessa és qui presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació.

S’encarrega, entre altres funcions, de la direcció del Govern i l’Administració municipal, i de convocar i presidir les sessions del Plenari del Consell Municipal i de la Comissió de Govern.

Alhora, és responsable del nomenament dels tinents i les tinentes d’alcaldia i els regidors i les regidores de l’equip de govern, així com de l’organització de l’Administració municipal executiva. També té atribuïda la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat.

La Comissió de Govern

És l’òrgan executiu de l’Ajuntament i el formen l’alcalde o alcaldessa com a presidents i els tinents/es d’alcalde i regidors/es que nomeni l’alcalde.

Les funcions són les que li atribueixi la Carta Municipal i les que l’alcalde o alcaldessa o altre òrgan o organisme municipal li delegui.

Els consells de districte

El territori barceloní es divideix en deu districtes per desconcentrar la gestió i atendre els ciutadans amb proximitat. La màxima representació de cada un d’ells és el Consell de Districte, així com el regidor o la regidora i el president o la presidenta de Districte.

L’estructura executiva

L’estructura executiva s’encarrega de dur a terme les iniciatives del Govern i el Consell Municipal. El màxim responsable en aquest àmbit és el o la gerent municipal, que coordina les àrees de gerència, així com les 10 gerències de districtes, que apropen la gestió municipal quotidiana als 73 barris de la ciutat.

El o la gerent també supervisa els ens instrumentals de l’Ajuntament, que gestionen de manera especialitzada diferents temàtiques.

L’estructura executiva s’organitza en gerències, sota la direcció del o la gerent municipal, per tal de cobrir tots els àmbits de la gestió de l’Ajuntament.

Actualitat

Consulteu l'actualitat relacionada amb la nova corporació municipal.

8258_DISE-Plaça-de-Comas-9-2-15-VZ-07

23/07/2019 - 12:07h

Constitució i inici del mandat als deu districtes de la ciutat

Als plens de constitució dels consells de districte se n’elegirà el president o presidenta.

IMG_9639

18/07/2019 - 17:39h

Mà estesa del nou Govern municipal

S’han definit les prioritats per al mandat i s’ha anunciat la primera trobada amb el president de la Generalitat, que tindrà lloc el 30 de juliol.

Plenari1-OK

16/07/2019 - 18:06h

Tots els acords del cartipàs, aprovats

Hi haurà quatre comissions permanents, dues de presidides pel Govern i dues de presidides per ERC.

Ada Colau i Jaume Collboni presenten l'acord de govern

10/07/2019 - 16:05h

Acord d’esquerres per governar Barcelona del 2019 al 2023

Ada Colau encapçalarà un equip de govern format per sis tinències d’alcaldia, liderades per Jaume Collboni, Janet Sanz, Laia Bonet, Laura Pérez, Albert Batlle i Joan Subirats.

regidors i regidores de la nova corporació municipal

Els 41 regidors i regidores de la nova corporació municipal.Obre en una finestra nova

ÒRGANS DE GOVERN

Coneixeu els òrgans de govern i les persones que els dirigeixen.


Organigrama dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha una alternativa accessible.Organigrama de l’estructura executiva de l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha una alternativa accessible.
 • Consell Municipal:
  Presidit per l'alcaldessa, consta de 41 regidors i regidores:
  ERC10|BC10|PSC8|JxCAT5|CS4|PP2|BCNxCanvi2
  El Consell funciona en règim de plenari i de comissions. Té funcions resolutives i d'impuls i control de l'actuació del Govern municipal.

  • El Ple del Consell Municipal
   El Ple del Consell és el màxim òrgan de representació política de Barcelona. Es reuneix mensualment en sessió ordinària.

   Els regidors i les regidores s'organitzen en diversos grups polítics i tenen representació, a més del Consell, a la Junta de Portaveus.

   • Grups polítics municipals.
    Els componen els regidors i les regidores. A través dels grups s'articula la participació en els plens, les comissions i en els organismes en què està representat l'Ajuntament.
   • Junta de Portaveus.
    És un òrgan de suport del Plenari i està integrada pels portaveus dels diversos grups polítics. Té com a tasca principal debatre sobre l'ordre del dia del Consell Municipal.
  • Comissions del Consell Municipal.
   Les comissions del Consell Plenari s'encarreguen de tractar temes específics i es reuneixen periòdicament.
 • Alcaldessa.
  Ada Colau Ballano

  L'alcaldessa o l'alcalde pot delegar funcions als regidors i les regidores per tal de fer més efectiva la tasca de govern.

  • Tinences d'alcaldia.
   Hi ha 6 tinences d'alcaldia organitzades per àrees.
   • 1ª tinència d'alcaldia.
    Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

    Jaume Collboni Cuadrado
    • Regidoria d'Economia i Pressupostos
     Jordi Martí Grau
    • Regidoria de Comerç, Mercats, Règim Interior i Hisenda
     Montserrat Ballarín Espuña
    • Regidoria de Turisme i Indústries Creatives
     Francesc Xavier Marcé Carol
    • Comissionat d'Economia Verda, Social i Solidària
     Álvaro Porro González
   • 2ª tinència d'alcaldia.
    Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

    Janet Sanz Cid
    • Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
     Eloi Badia Casas
    • Regidoria Mobilitat.
     Maria Rosa Alarcón Montañés
   • 3ª tinència d'alcaldia
    Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana

    Laia Bonet Rull
    • Regidoria d'Esports
     David Escudé Rodríguez
   • 4ª tinència d'alcaldia.
    Àrea de Drets Socials, Feminismes i LGTBI

    Laura Pérez Castaño
    • Regidoria d'Infància, Joventut i Gent Gran
     Margarita Marí Klose
    • Regidoria de Salut, Envelliment i Cures
     Gemma Tarafa Orpinell
    • Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació
     Lucía Martín González
    • Regidoria de Drets de Ciutadania, Participació i Justícia Global
     Marc Serra Solé
   • 5ª tinència d'alcaldia.
    Àrea de Prevenció i Seguretat

    Albert Batlle Bastardas
   • 6ª tinència d'alcaldia.
    Àrea de Cultura, Educació i Ciència

    Joan Subirats Humet
    • Regidoria de Memòria Democràtica
     Jordi Rabassa Massons
    • Comissionada d'Educació
     Maria Truñó Salvadó
    • Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós
     Khalid Ghali Bada
  • Alcaldia
   • Regidoria de Presidència i Planificació Estratègica.
    Jordi Martí Grau
  • Comitè de Govern.
   El formen l'alcaldessa i els sis tinents i tinentes d'alcaldia per tal de coordinar les diverses àrees de govern i preparar la presa de decisions.
 • Comissió de Govern
  La formen l'alcaldessa com a presidenta, els tinents i les tinentes d'alcaldia i els regidors i les regidores que nomena l'alcaldessa com a presidenta.
  • Ada Colau Ballano
  • Jaume Collboni Cuadrado
  • Janet Sanz Cid
  • Laia Bonet Rull
  • Laura Pérez Castaño
  • Albert Batlle Bastardas
  • Joan Subirats Humet
  • Jordi Martí Grau
  • Lucía Martín González
  • Eloi Badia Casas
  • Jordi Rabassa Massons
  • Marc Serra Solé
  • Gemma Tarafa Orpinell
  • Montserrat Ballarín Espuña
  • David Escudé Rodríguez
  • Margarita Marí Klose
  • Francesc Xavier Marcé Carol
  • Maria Rosa Alarcón Montañés
EQUIP DE GOVERN

Coneixeu els membres de l'equip de govern.

Ada Colau Ballano
 • Alcaldessa
 • Presidenta - Comissió de Govern
 • Presidenta - Foment de Ciutat, SA
 • Presidenta - Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 • Presidenta - Associació Internacional de Ciutats Educadores
 • Presidenta del grup polític municipal - Barcelona en comú
Jaume Collboni Cuadrado
Jaume Collboni Cuadrado
PSC

Jaume Collboni Cuadrado

 • Regidor - Consell Municipal
 • Primer Tinent d'Alcaldia
 • Membre - Comissió de Govern
 • President - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • President - Consorci de l'Auditori de Barcelona
 • Vocal - Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 • Vicepresident Executiu - Fundació Barcelona Cultura
 • President del grup polític municipal - PSC
Janet Sanz Cid
 • Regidora - Consell Municipal
 • Segona Tinenta d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Portaveu - Junta de Portaveus
 • Membre - Comissió de Govern
 • Presidenta - Institut Municipal Fundació Mies van der Röhe
 • Presidenta - Institut Municipal d'Urbanisme
 • Vicepresidenta - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 • Presidenta - Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona,
 • Presidenta - Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 • Presidenta - Tractament i Selecció de Residus, SA
 • Presidenta - Barcelona de Gestió Urbanística, SA
 • Presidenta - Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 • Presidenta - Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
 • Presidenta - Consorci del Besòs
 • Presidenta - Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
 • Vicepresidenta - Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Laia Bonet Rull
Laia Bonet Rull
PSC

Laia Bonet Rull

 • Regidora - Consell Municipal
 • Tercera Tinenta d'Alcaldia
 • Portaveu - Junta de Portaveus
 • Membre - Comissió de Govern
Laura Pérez Castaño
 • Regidora - Consell Municipal
 • Quarta Tinenta d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
 • Membre - Comissió de Govern
 • Presidenta - Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
 • Presidenta - Institut Municipal Barcelona Esports
 • Consellera - Barcelona de Gestió Urbanística, SA
 • Vocal - Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
Albert Batlle Bastardas
Albert Batlle Bastardas
PSC

Albert Batlle Bastardas

 • Regidor - Consell Municipal
 • Cinquè Tinent d'Alcaldia
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
 • Portaveu Adjunt - Junta de Portaveus
 • Membre - Comissió de Govern
Joan Subirats Humet
Joan Subirats Humet
Barcelona en comú

Joan Subirats Humet

 • Regidor - Consell Municipal
 • Sisè Tinent d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
 • Membre - Comissió de Govern
 • President - Institut de Cultura de Barcelona
 • President - Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Jordi Martí Grau
Jordi Martí Grau
Barcelona en comú

Jordi Martí Grau

 • Regidor - Consell Municipal
 • Direcció de l'Àrea - Àrea d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de l'Eixample
 • President - Junta de Portaveus
 • Membre - Comissió de Govern
 • President - Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
 • President - Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
 • President - Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Montserrat Ballarín Espuña
 • Regidora - Consell Municipal
 • Membre - Comissió de Govern
 • Vocal - Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
 • Presidenta - Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A "MERCABARNA"
Francesc Xavier Marcé Carol
Francesc Xavier Marcé Carol
PSC

Francesc Xavier Marcé Carol

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de les Corts
 • Membre - Comissió de Govern
Eloi Badia Casas
 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria de Presidència
 • Regidor - Regidoria de Mobilitat
 • Regidor - EXT - Regidoria d'Aigua i Energia
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Gràcia
 • Portaveu Adjunt - Junta de Portaveus
 • Membre - Comissió de Govern
 • President - Cementiris de Barcelona, SA
 • Conseller - Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
 • President - Agència Local d'Energia de Barcelona
 • Membre - Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Margarita Marí Klose
Margarita Marí Klose
PSC

Margarita Marí Klose

 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte de Nou Barris
 • Membre - Comissió de Govern
Gemma Tarafa Orpinell
 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora - Regidoria de Salut, Envelliment i Cures
 • Membre - Comissió de Govern
 • Presidenta - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Lucia Martín González
 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora - Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte de Sant Andreu
 • Membre - Comissió de Govern
 • Presidenta - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Marc Serra Solé
Marc Serra Solé
Barcelona en comú

Marc Serra Solé

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - EXT - Regidoria de Transparència i Drets Civils
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Sants-Montjuïc
 • Membre - Comissió de Govern
Jordi Rabassa Massons
Jordi Rabassa Massons
Barcelona en comú

Jordi Rabassa Massons

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria de Territori i Districtes
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Ciutat Vella
 • Membre - Comissió de Govern

Comissionats i comissionades

Raquel Gil Eiroá
Raquel Gil Eiroá

Raquel Gil Eiroá

 • Comissionada - Comissionat/da de Promoció d’Ocupació i Polítiques contra la precarietat laboral
Alvaro Porro González
Alvaro Porro González

Alvaro Porro González

 • Comissionat - Comissionat/da d'Economia Social, Verda, Desenvolupament local i Política Alimentària
Michael Serafín Donaldson Carbón
Michael Serafín Donaldson Carbón

Michael Serafín Donaldson Carbón

 • Comissionat - Comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern
Sonia Fuertes Ledesma
Sonia Fuertes Ledesma

Sonia Fuertes Ledesma

 • Comissionada - Comissionat/da d’Acció Social
Khalid Ghali Bada
Khalid Ghali Bada

Khalid Ghali Bada

 • Comissionat - Comissionat/da de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós
Maria Truñó Salvadó
Maria Truñó Salvadó

Maria Truñó Salvadó

 • Comissionada - Comissionat/da d'Educació

Enllaç de la pàgina:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio-municipal/equip-de-govern

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Barcelona es distribueix en deu districtes. Coneixeu els vostres responsables municipals més propers.


L'ESTRUCTURA EXECUTIVA

Coneixeu com es gestiona el dia a dia a la ciutat i els seus responsables.

Estem elaborant aquest contingut, disculpeu les molèsties.
ENS DEPENDENTS

Coneixeu els ens dependents dels quals es dota l’Ajuntament per gestionar millor els serveis.

Estem elaborant aquest contingut, disculpeu les molèsties.
ORGANIGRAMA MUNICIPAL

És el directori jeràrquic de l’organització, amb els òrgans, les seves funcions, les dades de contacte i els seus integrants.

Estem elaborant aquest contingut, disculpeu les molèsties.

Comparteix aquest contingut