L'organització

L’Ajuntament de Barcelona diferencia dos nivells d’organització: el polític i l’executiu.

Consulta com s'organitza l'Ajuntament. Trobaràs tota la informació en les seccions següents.

 Coneix l'organització


Estructura
executiva

És l’estructura que executa les polítiques concretes.

Estructura
política

És l’estructura que defineix les línies mestres que cal seguir

L’organització municipal

L’Ajuntament de Barcelona s’organitza segons una llei pròpia, la Carta Municipal, que diferencia dos nivells: el polític, que defineix l’estratègia per a la ciutat, i l’executiu, que s’encarrega de dur a terme polítiques concretes per complir els objectius marcats.

La Carta Municipal marca les línies mestres per al funcionament de l’Ajuntament de Barcelona. Determina una estructura organitzativa en dos nivells, el polític i l’executiu, a fi de garantir la màxima eficàcia i eficiència en la gestió de la ciutat.

El nivell polític

Està format pels regidors i regidores que s’encarreguen de les funcions deliberants d'ordenació, programació i control.

El constitueixen els òrgans de govern, que són:

 • El Consell Municipal
 • L’alcalde o l’alcaldessa
 • La Comissió de Govern

Consell Municipal

És l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. El formen 41 regidors i regidores i el presideix l’alcalde o alcaldessa. S’encarrega del control i la fiscalització dels altres òrgans de govern. És competència del Plenari, entre d’altres, l’aprovació del Programa d’actuació municipal i dels pressupostos municipals.

El Consell Municipal es reuneix un cop al mes de forma ordinària, si bé, quan cal, ho fa de manera extraordinària. Funciona en règim de Plenari i en règim de comissions.

Les comissions del Consell Municipal s’encarreguen de tractar temes específics. El Ple Municipal és qui les crea i estan formades per regidors i regidores de diferents partits polítics en proporció al pes de cada formació.

Hi ha les comissions permanents, que duren tot el mandat i es reuneixen mensualment, i les especials, que duren mentre es duen a terme les tasques per les quals van ser creades.

Els grups polítics municipals que, com a mínim, han d’estar formats per dos regidors/es,agrupen els regidors/es d’una mateixa llista electoral que hagin obtingut representació a l’Ajuntament.

Cada grup municipal està representat per un portaveu, que està facultat per actuar, en general, en nom del grup.

La Junta de Portaveus està presidida per l’alcalde o alcaldessa i està integrada pels portaveus dels grups municipals. La seva funció és debatre l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Plenari del Consell Municipal i regular les qüestions relatives al seu funcionament.

L’alcalde o l’alcaldessa

L’alcalde o alcaldessa és qui presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació.

S’encarrega, entre altres funcions, de la direcció del Govern i l’Administració municipal, i de convocar i presidir les sessions del Plenari del Consell Municipal i de la Comissió de Govern.

Alhora, és responsable del nomenament dels tinents i les tinentes d’alcaldia i els regidors i les regidores de l’equip de govern, així com de l’organització de l’Administració municipal executiva. També té atribuïda la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat.

La Comissió de Govern

És l’òrgan executiu de l’Ajuntament i el formen l’alcalde o alcaldessa com a presidents i els tinents/es d’alcalde i regidors/es que nomeni l’alcalde.

Les funcions són les que li atribueixi la Carta Municipal i les que l’alcalde o alcaldessa o altre òrgan o organisme municipal li delegui.

Els consells de districte

El territori barceloní es divideix en deu districtes per desconcentrar la gestió i atendre els ciutadans amb proximitat. La màxima representació de cada un d’ells és el Consell de Districte, així com el regidor o la regidora i el president o la presidenta de Districte.

L’estructura executiva

L’estructura executiva s’encarrega de dur a terme les iniciatives del Govern i el Consell Municipal. El màxim responsable en aquest àmbit és el o la gerent municipal, que coordina les àrees de gerència, així com les 10 gerències de districtes, que apropen la gestió municipal quotidiana als 73 barris de la ciutat.

El o la gerent també supervisa els ens instrumentals de l’Ajuntament, que gestionen de manera especialitzada diferents temàtiques.

L’estructura executiva s’organitza en gerències, sota la direcció del o la gerent municipal, per tal de cobrir tots els àmbits de la gestió de l’Ajuntament.

ÒRGANS DE GOVERN

Coneixeu els òrgans de govern i les persones que els dirigeixen.


ÒRGANS DE GOVERN
 • Consell Municipal:
  Presidit per l'alcaldessa, consta de 41 regidors i regidores:
  BC 11 | PDeCAT 9 | C's 5 | ERC 4 | PSC 4 | PP 3 | CUP 3 | 1 | 1.
  El Consell funciona en règim de plenari i de comissions. Té funcions resolutives i d'impuls i control de l'actuació del Govern municipal.

  • El Ple del Consell Municipal
   El Ple del Consell és el màxim òrgan de representació política de Barcelona. Es reuneix mensualment en sessió ordinària.

   Els regidors i les regidores s'organitzen en diversos grups polítics i tenen representació, a més del Consell, a la Junta de Portaveus.

   • Grups polítics municipals.
    Els componen els regidors i les regidores. A través dels grups s'articula la participació en els plens, les comissions i en els organismes en què està representat l'Ajuntament.
   • Junta de Portaveus.
    És un òrgan de suport del Plenari i està integrada pels portaveus dels diversos grups polítics. Té com a tasca principal debatre sobre l'ordre del dia del Consell Municipal.
  • Comissions del Consell Municipal.
   Les comissions del Consell Plenari s'encarreguen de tractar temes específics i es reuneixen periòdicament.
 • Alcaldessa.
  Ada Colau Ballano

  L'alcaldessa o l'alcalde pot delegar funcions als regidors i les regidores per tal de fer més efectiva la tasca de govern.

 • Comissió de Govern.
  La formen l'alcaldessa com a presidenta, els tinents i les tinentes d'alcaldia i els regidors i les regidores que nomena l'alcaldessa com a presidenta.
  • Ada Colau Ballano
  • Gerardo Pisarello Prados
  • Laia Ortiz Castellvi
  • Jaume Asens Llodrà
  • Janet Sanz Cid
  • Gala Pin Ferrando
  • Agustí Colom Cabau
  • Laura Pérez Castaño
  • Mercedes Vidal Lago
  • Josep Maria Montaner Martorell
  • Eloi Badia Casas
EQUIP DE GOVERN

Coneixeu els membres de l'equip de govern.

 • Ada Colau Ballano

  • Alcaldessa
  • Presidenta del grup municipal de B Comú
  Retribucions

  La retribució anual és de 100.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Gerardo Pisarello Prados

  • Primer tinent d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals
  • Regidor del Districte de l'Eixample
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Laia Ortiz Castellví

  • Segona tinenta d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea de Drets Socials
  • Regidora Portaveu del Grup Municipal de B Comú
  • Regidora del Districte de Sant Andreu
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Jaume Asens i Llodrà

  • Tercer tinent d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència
  • Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Janet Sanz Cid

  • Quarta tinenta d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
  • Regidora del Districte de Nou Barris
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Gala Pin Ferrando

  • Regidora de Participació i Districtes
  • Regidora del Districte de Ciutat Vella
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Agustí Colom Cabau

  • Regidor de Turisme, Comerç i Mercats
  • Regidor del Districte de Les Corts
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Laura Pérez Castaño

  • Regidora de Feminismes i LGTBI
  • Regidora de Relacions Internacionals
  • Regidora del Districte de Sants-Montjuïc
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Mercedes Vidal Lago

  • Regidora de Mobilitat
  • Regidora del Districte d'Horta-Guinardó
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Josep Maria Montaner Martorell

  • Regidor d'Habitatge i Rehabilitació
  • Regidor del Districte de Sant Martí
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Eloi Badia Casas

  • Regidor de Presidència
  • Regidor d'Aigua i Energia
  • Regidor Portaveu adjunt del Grup Municipal de B Comú
  • Regidor del Districte de Gràcia
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

Comissionats i comissionades

 • Fernando Pindado Sanchez

  • Comissionat de Participació
  Retribucions

  71.000 euros

 • Frederic Ximeno Roca

  • Comissionat d’Ecologia
  Retribucions

  68.000 euros

 • Amadeu Recasens Brunet

  • Comissionat de seguretat
  Retribucions

  95.000 euros

 • Álvaro Porro González

  • Comissionat d'Economia Social i Desenvolupament Local i Consum
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Francesca Bria

  • Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital
  Retribucions

  68.000 euros

 • Ricard Vinyes Ribas

  • Comissionat de Programes de Memòria
  Retribucions

  71.065,40 euros

 • Gemma Tarafa Orpinell

  • Comissionada de Salut i de Diversitat Funcional
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Miquel Àngel Essomba Gelabert

  • Comissionat d'Educació, Infància i Joventut
  Retribucions

  33.999,98 euros

 • M. Dolores López Fernández

  • Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat
  Retribucions

  68.000 euros

 • Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar

  • Comissionada d'Esports
  Retribucions

  67.999,96 euros

 • José Luis Gómez Fernández

  • Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació
  Retribucions

  70.000 euros

 • Joan Subirats Humet

  • Comissionat de Cultura
  Retribucions

  67.999,96 euros

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Barcelona es distribueix en deu districtes. Coneixeu els vostres responsables municipals més propers.


L'ESTRUCTURA EXECUTIVA

Coneixeu com es gestiona el dia a dia a la ciutat i els seus responsables.


ESTRUCTURA EXECUTIVA
 • Alcaldessa
  Excma. Sra. Ada Colau Ballano

  -------------Alcaldia

  • Gerència Municipal
   Sr. Jordi Martí Grau
   • Gerències Sectorials
    • - Gerència de Presidència i Economia
     Sr. Jordi Ayala Roqueta
     • - Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
      Sara Berbel Sánchez
    • - Gerència de Recursos
     Sra. Maria Pilar Miràs Virgili
     • - Gerència de Recursos Humans i Organització
      Sr. Javier Pascual Gurpegui
    • - Gerència de Turisme, Comerç i Mercats
     Sr. Sergi Marí Pons
    • - Gerència de Drets Socials
     Sr. Ricardo Fernández Ontiveros
     • - Gerència d'Habitatge
      Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado
    • - Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència
     Sra. Marta Clari Padrós
    • - Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
     Sr. Jordi Campillo Gámez
    • - Gerència de Seguretat i Prevenció
     Sr. Jordi Samso Huerta
   • Gerències de districtes
    • - Gerència del Districte de Ciutat Vella
     Sra. Mònica Mateos Guerrero
    • - Gerència del Districte de l'Eixample
     Sr. Jordi Torrades Aladren
    • - Gerència del Districte de Sants-Montjuïc
     Sr. Francesc Jiménez Gusi
    • - Gerència del Districte de les Corts
     Sr. Joan Cambronero Fernández
    • - Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
     Sr. Francisco Javier Patón Morales
    • - Gerència del Districte de Gràcia
     Sr. Pere Camps Harder
    • - Gerència del Districte d'Horta-Guinardó
     Sr. Eduardo Vicente Gómez
    • - Gerència del Districte de Nou Barris
     Sra. Gemma Arau Ceballos
    • - Gerència del Districte de Sant Andreu
     Sra. Carme Turégano López
    • - Gerència del Districte de Sant Martí
     Sr. José García Puga
ENS DEPENDENTS

Coneixeu els ens dependents dels quals es dota l’Ajuntament per gestionar millor els serveis.

Per exercir les seves funcions amb més eficàcia i eficiència en el servei que s’ofereix als ciutadans, d’acord amb criteris d’especialització funcional i agilització de la gestió, l’Ajuntament ha creat un ventall d’entitats dependents amb personalitat jurídica pròpia: els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, i les societats mercantils municipals.
Addicionalment, l’Ajuntament, per participar en la presa de decisions en àmbits en què es pot veure afectat, o col·laborar amb altres administracions o entitats privades en àrees d’interès mutu o de competències compartides, té participació, directa o indirecta, i en proporcions diverses, en un seguit d’empreses, i està representat en diferents consorcis, fundacions i associacions.

Organització dels Ens Dependents (PDF 2.17 MB)
ORGANIGRAMA MUNICIPAL

És el directori jeràrquic de l’organització, amb els òrgans, les seves funcions, les dades de contacte i els seus integrants.

Comparteix aquest contingut