Urbanisme i ecologia

Recull d'informacions publicades en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient: plans urbanístics, informes d'impacte ambiental, i informació urbanística, que inclou la consulta de planejament i qualificacions urbanístiques i del catàleg de patrimoni arquitectònic.

Últims continguts, publicats / destacats
taxonomia12

Plans urbanístics

Els plans urbanístics són normes amb valor reglamentari que utilitza l'administració per dur a terme la seva política de planejament territorial. Tenen la finalitat d’ordenar l’àmbit espacial de què tracten, assenyalant el destí i els usos del sòl i programant el desenvolupament de la gestió urbanística. Els integren un conjunt de documents, de contingut gràfic i escrit, entre els quals destaquen la memòria, els plànols d’ordenació i les normes urbanístiques.

La planificació urbanística del territori es porta a terme mitjançant el planejament urbanístic general, que a Barcelona és constituït pel Pla general metropolità de 1976 i, en aquells àmbits on el transcurs del temps ha requerit una nova planificació adequada a les necessitats actuals, per les modificacions puntuals del PGM. En sòl urbà el planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà dels plans de millora urbana i pels plans especials urbanístics.

Des d’aquesta secció accedireu al portal d'informació urbanística de l'Ajuntament, que permet consultar tots els àmbits de planejament derivat i modificacions posteriors i anteriors al PGM de què disposem a les bases de dades municipals, així com les fitxes resum de les qualificacions urbanístiques i els convenis. El portal permet llistar i consultar de manera immediata les darreres aprovacions inicials d’instruments de plans urbanístics.

També es proporciona l'accés als expedients de planejament relacionats amb el municipi de Barcelona en el Registre de planejament urbanístic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El registre permet consultar la informació de detall dels expedients que en formen part, així com visualitzar-ne els documents.

Informació urbanística

La informació urbanística comprèn una sèrie de característiques donades pel planejament urbanístic, com ara les condicions d'edificabilitat d'una finca (número de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etcètera), les classes d'ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etcètera) i les possibles adscripcions als sistemes generals o locals (vials, zones verdes, equipaments, parcs forestals, etcètera) i, si escau, els sistemes d'actuació (expropiació, reparcel·lació) per arribar al desenvolupament de l'ordenació projectada.

Dins de la informació urbanística accessible en aquest apartat, hi trobareu:

  • El Portal d’Informació Urbanística (PIU) que us ofereix tant la cerca del planejament, qualificacions i convenis com la consulta de la informació de les finques que formen part del catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat. També us ofereix el plànol urbanístic.
  • La normativa del Pla general metropolità:  enllaç al web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona on podreu accedir a la normativa actualitzada del Pla general metropolità de Barcelona.
  • El punt d'informació cartogràfica (PIC): a partir d’una adreça, permet generar un plànol on hi figura la parcel·la corresponent amb la qualificació urbanística, els codis d'àmbits i el número d'identificador dels elements catalogats, entre altres dades.

Obres d’infraestructures

La informació i les novetats sobre les principals obres d’infraestructures que s’estan duent a terme a Barcelona es publiquen al web del Servei d’Informació d’Obres. Hi trobareu també el cercador “Obres al plànol”, que permet localitzar les actuacions, per la ubicació o pel tipus d'obra, i obtenir les dades més rellevants de cadascuna d’elles.

Informes d'impacte ambiental

Els informes d'impacte ambiental són documents tècnics que avaluen les conseqüències per al medi ambient de l’execució d'un projecte i proposen mesures correctores. Des del portal d'informació urbanística de l'Ajuntament de Barcelona, podreu accedir als informes d'impacte ambiental inclosos en la documentació associada al planejament que els requereixi.

Informació ambiental

Recursos des d'on l'Ajuntament informa de les condicions ambientals a la ciutat.

Agència de Salut Pública de Barcelona

L’Agència de Salut Pública de Barcelona és un organisme autònom dependent del Consorci Sanitari de Barcelona que, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, gestiona els serveis de salut pública a la ciutat. Entre els serveis que presta destaquen la vigilància i el control epidemiològics, de les aigües de consum humà, de les indústries alimentàries, dels establiments de restauració i de les plagues urbanes.

Pla de mobilitat per a la celebració de partits de futbol a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

Es publica el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Futbol Club Barcelona en matèria de mobilitat i serveis urbans, per a la celebració de partits de futbol a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest conveni, aprovat per la Comissió de Govern municipal en sessió de 22 de desembre de 2022 i signat per les parts el 10 de febrer de 2023, té per objecte establir el marc de col·laboració en matèria de mobilitat i manteniment de l’espai públic, per la celebració de partits de futbol per part del FCB a l’Estadi Municipal Lluis Companys de Montjuïc, amb motiu de la realització d’obres de remodelació del Camp Nou.

El Pla de mobilitat s'inclou com a annex I del conveni.

Establiments d'allotjament turístic

Es proporciona accés al cens d'establiments d'allotjament turístic vigents amb número d'expedient municipal. La consulta d'aquest cens permet descarregar un llistat d'activitats de les tipologies seleccionades per l'usuari que consten vigents a les bases de dades municipals a la data de la consulta. També es proporciona l'accés al cercador de pisos, que permet verificar si un pis disposa de llicència municipal d'habitatge d'ús turístic.

Autoritzacions de terrasses

Relació de les terrasses a l'espai d'ús públic autoritzades a la ciutat de Barcelona, amb informació sobre el nombre de taules i cadires i els metres quadrats de superfície autoritzats.

Cens d'activitats econòmiques en planta baixa de Barcelona

El cens de locals en planta baixa permet conèixer l'índex de locals buits en planta baixa de la ciutat, identificar les activitats econòmiques que es realitzen en els establiments en actiu i disposar d'un cens dels establiments comercials a la ciutat. S'han realitzat campanyes d'actualització censal els anys 2014, 2016 i 2019.