• Inici
 • / Mapes de Dades Ambientals
 

Mapes de dades ambientals

Barcelona i els seus ciutadans, que es relacionen en usos i activitats molt diverses, marquen el seu propi dinamisme però també es fan responsables de la seva contribució als diferents impactes ambientals.

Així doncs, mantenir, actualitzar i informar a tots els agents implicats (ciutadania, empreses, etc.) sobre la situació ambiental de la ciutat és un dels objectius vertebradors de la política municipal.

Aquesta diagnosi permet, en primer lloc, aportar el coneixement marc de l’estat del territori, per després tenir eines suficients per prevenir, prioritzar i actuar amb l’objectiu de mantenir i millorar les condicions ambientals de la ciutat, com a factors claus d’una bona qualitat de vida.

Els Mapes de dades ambientals, realitzats conjuntament per l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), proporcionen un conjunt d’informació detallada de la qualitat ambiental a la qual està sotmesa la ciutat. Així podrem saber el nivell de contaminació a qualsevol indret de la ciutat (al carrer de casa nostra, en un parc concret, etc.), seleccionant l’agent contaminant que es consideri en cada cas.

Mapes de dades ambientals

Mapes de dades ambientals

Fes una ullada al mapa

Accedir-hi

Els mapes permeten conèixer i avaluar globalment la presència dels diferents contaminants atmosfèrics amb més incidència a Barcelona, permetent a la ciutadania poder conèixer el grau de contaminació de qualsevol zona de la ciutat i fent possible l’establiment d’eines de planificació eficaces per a protegir la salut de la població.

Disponible mapes de 2018 i 2019, últim any de referència.

Segons tipus de contaminant:

Immissió mitjana anualNO2 [µg/m3]

Immissió mitjana anualPM10 [µg/m3]

Amb els següents mètodes de visualització de les dades de contaminants atmosfèrics:

Nivells d’immissió de contaminació atmosfèrica en mitjana anual i tram de carrer.

Mapes de dades ambientals

Mapes de dades ambientals

Fes una ullada al mapa

Accedir-hi

El Mapa Estratègic de Soroll (MES) es un conjunt de mapes que serveixen per avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada. A més, son la base per a l’elaboració de plans d’acció. S’elaboren cada 5 anys i s’utilitzen com a eina de gestió per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per a protegir la bona qualitat acústica en entorns tranquils.

El MES consta de:

 • Mapa de soroll. Mostra el soroll que hi ha a la ciutat, provinent de les diferents fonts i en diferents períodes horaris. Es pot representar de diferents formes.

 • Mapa de capacitat acústica. Classifica la ciutat en zones de diferent sensibilitat acústica, determinant els límits màxims de soroll permesos normativament.

 • Estadístiques de població exposada. Determina els percentatges de població que esta exposada als diferents rangs de soroll, segons la tipologia de la font i la franja horaria.

Disponible els MES dels anys 2009, 2012 i 2017, últim any de referència.

Mapa de soroll

Consisteix en una representació gràfica dels nivells sonors de la ciutat. Es pot representar:


Fonts de soroll exigides per normativa:

 • Trànsit viari

 • Grans infraestructures viàries

 • Eixos ferroviaris i tramvia

 • Indústria


També s’han estudiat de manera detallada altres tipologies d’emissors i receptors de soroll no exigibles per normativa:

 • Oci i aglomeració de persones

 • Carrers de vianants

 • Parcs

 • Patis interiors

L'Ordenança de Medi Ambient de la ciutat estableix tres franges horaries:

 • Dia (Ld): 7 a 21h

 • Vespre (Le): 21 a 23h

 • Nit (Ln): 23 a 7h

Amb els següents mètodes de visualització de les dades del soroll exterior:

Nivells acústics representats en corbes isòfones:


Nivells acústics representats en corbes isòfones:

Són corbes que uneixen tots els punts que es troben a un mateix nivell sonor, com en cartografia les corbes de nivell mostren el relleu.

Nivells acústics representats sobre tramer:


Nivells acústics representats sobre tramer:

Són línies que indiquen els nivells sonors de cada part de l’eix viari que transcorre entre cruïlla i cruïlla.

Mapa de capacitat acústica

Determina el grau de sensibilitat acústica per cada tram de carrer, en funció dels usos del sòl i de les activitats que s’hi donen habitualment. Les zones més sensibles són les que requeriran més protecció i, per tant, per normativa tindran associats uns nivells límit permesos més restrictius. Aquest mapa doncs ens determina els objectius de qualitat acústica als quals la ciutat vol arribar.

Mapes de dades ambientals

Estadístiques de població exposada

Determinen el grau d'exposició al soroll del conjunt d'habitants de la ciutat, en funció de les fonts i les franges horaries analitzades al mapa de soroll. Es poden consultar les dades a nivell de barri, districte i ciutat.

Mapes de dades ambientals