Mobilitat sostenible

Qualitat de vida és també tornar els carrers a les persones. Una Barcelona pacificada i connectada en què es fomenta la mobilitat sostenible, accessible, segura i amable per als vianants i les bicicletes, amb facilitat per arribar a tot arreu amb transport públic efcient, net i a l'abast de tothom.

Pla de Mobilitat Urbana (2013-2018)

El Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU) és l’instrument de planificació en què es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana els propers anys.

Pacte Municipal d’Infraestructures

El Pacte vol esdevenir un document de consens en la selecció de les infraestructures més importants i fonamentals per Barcelona, que identifiqui i prioritzi les inversions en aquelles infraestructures que millorin al màxim el progrés econòmic i la cohesió social, mediambiental i territorial de la ciutat.

Estratègia de la bicicleta

Barcelona és una ciutat compromesa amb un model de mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient, que aposta per donar més protagonisme als mitjans de transport no contaminants, mitjançant, entre altres mesures, l'increment de l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport urbà a la ciutat.

Nova xarxa de bus

Al 2018 va finalitzar el desplegament de la nova xarxa de bus, que va permetre inaugurar 28 noves línies d'altes prestacions, amb recorreguts més ràpids i major freqüència.

Connexió de la xarxa de tramvia

La connexió de les dues xarxes de tramvia és una clara aposta per la millora ambiental però també cap a una mobilitat més segura, sostenible, equitativa i eficient.

Pla director del vehicle elèctric

El consum d’energia procedent de combustibles fòssils és el principal responsable de la contaminació atmosfèrica a la ciutat. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona fomenta l'ecomobilitat i uns mitjans de desplaçament menys contaminants i més eficients energèticament.

Estratègia per a la Mobilitat Elèctrica 2018-2024

L’Estratègia per la Mobilitat Elèctrica de l’Ajuntament de Barcelona defineix les línies d‘actuació a seguir pels propers anys (2018-2024), amb l‘objectiu de promocionar i facilitar l‘electromobilitat a la ciutat.

Estratègia per a la Mobilitat Turística

L'estratègia de Mobilitat Turística proposa gestionar la mobilitat dels turistes a la ciutat de manera que s’incorpori a la planificació global de la mobilitat urbana.