Medi ambient i espai públic

La ciutat la conformen un conjunt de sistemes en constant procés de transformació i millora per adaptar-se a les necessitats de la població.  Els plans de millora urbana vetllen per la qualitat en la prestació dels serveis urbans i la regeneració de la trama urbana en benefici de les persones. 

Pla del joc a l’espai públic

L’Ajuntament impulsa una nova política de joc a l'espai públic que parteix de la necessitat de repensar les oportunitats que la ciutat ofereix per al joc divers i inclusiu a l’aire lliure.

Pla per la Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (2015-2018)

El PMQAB presenta actuacions concretes per lluitar contra la contaminació de l’aire que respirem a Barcelona, avançar cap a una societat més eficient, amb menys emissions i millor qualitat ambiental.

Rehabilitació de l'espai públic de manera integral

El Pla de Millora Integral (PMI) de l’espai públic de Barcelona preveu la regeneració de la via pública de la ciutat amb actuacions a 65 carrers i 13 parcs de tots els districtes.

Supressió de fitosanitaris agressius per a la salut i el medi

Els productes fitosanitaris, inclosos els herbicides, són un motiu de preocupació pel seu possible impacte en la salut de les persones i en el medi ambient.

Pla de reducció de la contaminació acústica i Mapes de dades ambientals

La Unió Europea estableix una directiva sobre Avaluació i gestió del soroll ambiental, amb l’objecte de concretar una política comunitària comuna en la lluita contra el soroll. 

Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat

Aquest pla estableix els criteris per a la millora i remodelació de l’enllumenat públic a la ciutat de Barcelona.