Pla per la Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (2015-2018)

El Pla per la Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (PMQAB) recull aquelles actuacions en curs i futures, així com les ja implantades a la ciutat, per tal de lluitar contra la contaminació de l'aire que respirem a Barcelona, avançar cap a una societat més eficient, amb menys emissions i que compti amb una millor qualitat ambiental i de vida per a la ciutadania.

Les accions que es duen a terme s’agrupen en sis temàtiques bàsiques: mobilitat, energia, port/aeroport, serveis urbans i comunicació i transparència informativa. Són els gestors i agents dels plans, així com els diferents departaments de l’Ajuntament de Barcelona amb responsabilitat sobre els plans i mesures previstos, aquells que gestionaran les accions en el context de les planificacions proposades.

El PMQAB aglutina altres plans de la ciutat: plans d’acció municipal, instruments de planificació sectorials com el PECQ (Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020), el Pla de Mobilitat Urbana, Pla de l'autosuficiència energètica, així com altres mesures addicionals (relatives als serveis urbans, a l'educació ambiental i a la comunicació, etc.).

S’estima que un desplegament del PMQAB en la seva totalitat suposaria el compliment dels valors límit d’immissió que estableix la normativa en tots els punts de mesura de la ciutat

L’eina principal per avaluar la qualitat de l'aire és la XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica), cogestionada a la ciutat de Barcelona per l’Agència de Salut Pública de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Consulta el PMQAB

Consulta el Programa de Mesures contra la Contaminacio de l'Aire 2017-2020 (PDF)

Mesura de govern: Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica (novembre 2016)

11 instal·lacions

integren la xarxa d’estacions de mesura de la qualitat de l’aire

7 d'aquestes estacions

ofereixen dades a temps real

5

són els grans àmbits d’actuació previstos al Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire

1r

Recollir les actuacions en curs i implantades a la ciutat durant el període 2011-2015 per tal de millorar la qualitat de l’aire.

2n

Proporcionar una visió de conjunt que ha de facilitar prioritzar les actuacions, implementar d’altres i facilitar de manera clara i transparent la informació del que s’està fent al ciutadà i a les administracions.