Empreses i organismes autònoms

Per al desenvolupament de serveis de manera especialitzada i conforme amb una normativa més flexible, l’Ajuntament de Barcelona compta amb una sèrie d’ens públics, adscrits a l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Són ens aprovats per acord del Plenari del Consell Municipal que tenen personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent i neixen per al compliment de finalitats específiques. Permeten gestionar de manera especialitzada determinats serveis, que cal dotar d’una organització pròpia i diferenciada de la que gestiona el conjunt de competències de l’Ajuntament. Amb la seva creació s’aconsegueix una flexibilitat més gran i autonomia de gestió.

Són BCASA, que s'encarrega de la gestió del cicle de l'aigua; BIMSA i l'Institut Municipal d'Urbanisme, que gestionen i executen obres de transformació urbana; l'Institut del Paisatge Urbà, que promou, preserva, millora i difon el paisatge urbà de la ciutat, i el Patronat Municipal de l'Habitatge, que promou habitatges de protecció social per a col·lectius amb situacions de vulnerabilitat.