• Inici
  • / Institut Municipal de Parcs i Jardins

Institut Municipal de Parcs i Jardins

Qui som

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona es configura com una entitat pública empresarial local de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació reguladora del règim local i la Carta de Barcelona, per a la prestació dels serveis i altres activitats, amb els objectius bàsics de la conservació i millora de tots els parcs i jardins, arbrat i instal·lacions jardineres de la via pública, terrenys forestals de l’Ajuntament de Barcelona, així com la creació de nous espais amb vegetació de qualsevol tipus.

L’Institut, aprovat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària del dia 28 de juny de 2002, i modificat el 14 d'octubre de  2005, està adscrit a la Gerència adjunta d’Ecologia i Serveis Urbans.

Què fem

L’Institut administra i promociona el verd urbà de la ciutat i el medi ambient, de manera que té al seu càrrec la remodelació, construcció, conservació i manteniment dels parcs i jardins urbans de Barcelona, de l’arbrat urbà, dels bancs i les àrees de jocs.

Per altra banda, és l’encarregat d’assessorar i formar sobre tècniques de jardineria i organització de la producció, mitjançant tallers de reparació i manteniment dels equips que lidera, així com de realitzar informes perceptius i control de qualitat de tots els projectes urbans en allò que fa referència a zones verdes i/o arbrat.

 

Consell d’administració

El Consell d’administració de Parcs i Jardins, Institut Municipal, està format per 12 membres.

Organigrama

Quan es disposi de la informació oficial corresponent a la nova organització (derivada de les eleccions de maig de 2019) es publicarà en aquesta pàgina.

El president de l’Institut és Eloi Badia (CV) i el gerent és Francesc Giménez (CV). Podeu consultar aquesta informació al portal de transparència de l’Ajuntament.

L’organigrama de primer nivell de l’Institut està format per sis direccions:

  • Direcció de Coordinació Territorial i Avaluació de Serveis garanteix la qualitat dels diferents processos a través de les diferents certificacions en les quals està compromesa l’Institut i desenvolupar un model de governança entre l’Institut i els Districtes basat en la confiança, la transparència i la qualitat del servei.
  • Direcció de Recursos i Control de Gestió administra els recursos posats a disposició per la Gerència de l’Institut per a l’assoliment dels objectius encomanats i la direcció de les tasques transversals de seguiment i control.
  • Direcció de Coordinació Econòmica dirigeix la gestió econòmica i coordina l’ens adscrit a la Gerència.
  • Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat planifica, desenvolupa, coordina i avalua la gestió dels espais verds de la ciutat, així com dirigeix, desenvolupa i impulsa les actuacions en matèria de biodiversitat.
  • Direcció de Conservació dirigeix, coordina i supervisa els recursos propis o aliens necessaris per al manteniment i conservació dels pacs, jardins, arbrat i altres espais de la ciutat gestionats per l’Institut.
  • La Direcció de Recursos Humans gestiona els recursos humans de l’Institut.

L’Institut no paga indemnitzacions per cessament de càrrec que no estiguin recollides a l’Estatut dels Treballadors.

Pressupost

El pressupost inicial i liquidat està publicat al portal de transparència de l’Ajuntament, juntament amb el de la resta d’entitats públiques empresarials que depenen de l’Ajuntament.

Campanyes de publicitat institucional

El cost d’aquestes campanyes es publica amb el de la resta d’entitats al portal de transparència de l’Ajuntament.

Conveni Col·lectiu vigent:

Plantilla i retribucions:

Processos de selecció

Els processos de selecció de l’Institut es publiquen a la pàgina d’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona.

Materials d'Estudi per als processos de selecció:

Alliberats sindicals

La informació de les hores i els costos de les persones alliberades sindicals està publicada al portal de transparència de l’Ajuntament.

Contractació

La informació sobre contractació està publicada al portal de transparència de l’Ajuntament, juntament amb la resta d’entitats vinculades a l’Ajuntament.

Convenis

L’Institut té convenis amb algunes entitats. Es poden consultar aquí.

Accés a la informació pública

L’Ajuntament disposa d’un canal on dirigir consultes o demanar informació.

Subvencions:

L'Institut Municipal de Parcs i Jardins no atorga subvencions.

Codi ètic i de conducta

El Codi étic i de conducta és aplicable en l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona i a les entitats municipals vinculades o dependents d'aquest a qualsevol nivell (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils municipals o amb participació municipal majoritària, i consorcis, fundacions i associacions dependents de l'Ajuntament de Barcelona). Recull els principis ètics i els valors de bona governança que han d'informar tota actuació municipal i regula les normes de conducta que necessàriament han d’observar les persones per a les quals és d’aplicació.

Enllaços relacionats: