BCASA

Per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 la informació d'aquesta secció s'anirà actualitzant a mida que es publiquin els decrets corresponents. 

Qui som

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) és la societat creada per l’Ajuntament de Barcelona per gestionar tot el cicle de l'aigua de la ciutat, realitzar activitats i prestar serveis relacionats directament o indirectament amb aquest cicle, les platges, el litoral i el medi ambient. L'empresa, aprovada en el Plenari del Consell Municipal del 28 d’octubre del 2013, està adscrita a la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans dins de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i desenvolupa les seves funcions sota el lideratge, la supervisió i el control de la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua (DSCA).

Què fem

La intervenció de la ciutat en el cicle natural de l'aigua és decisiva perquè la xarxa de clavegueram i la retenció d'aigües pluvials, la xarxa d’abastament d’aigua en relació als consums municipals d’aigua (les fonts públiques i els llacs ornamentals, el reg, la neteja de clavegueres…), les platges, el manteniment de les fonts i llacs ornamentals responguin a les necessitats dels ciutadans. L'Ajuntament de Barcelona aborda aquest repte a través de BCASA per prestar un servei que prioritzi la qualitat, l'eficàcia i l'eficiència, i que diferenciï la marca Barcelona en l'àmbit del cicle de l'aigua.  

Enllaços: