• Inici
  • / Institut del Paisatge Urbà

Institut del Paisatge Urbà

Per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 la informació d'aquesta secció s'anirà actualitzant a mida que es publiquin els decrets corresponents. 

Qui som

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) és un organisme autònom local constituït per acord unànime del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, el 27 de juny de 1997, que assumeix les competències municipals en matèria d’ordenació i racionalització de l’espai públic i el paisatge urbà.
L'Institut està gestionat per un Consell Rector. Forma part activa del Consell Assessor de l'Observatori del Paisatge, la Taula de Soroll i la Comissió de l'Espai Públic. 

Què fem

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) vetlla pels valors paisatgístics de la ciutat de Barcelona a través de l’Ordenança Municipal del Paisatge Urbà, coordinant les actuacions de totes les instàncies que intervenen en la millora de l’ordenació de l’espai públic. Assumeix la gestió de la tramitació dels ajuts a la rehabilitació i millora del parc d'edificis de la ciutat, ajuts extraordinaris per a un desenvolupament sostenible i amb més qualitat de vida, així com el programa d'ajuts adreçat de manera específica a aquelles persones titulars de locals comercials i d'activitats professionals o de serveis en el marc de la campanya per a la protecció i millora del paisatge urbà "Barcelona, posa't guapa". Promou la participació de la societat civil i del sector privat en matèria de preservació i difusió dels valors del paisatge urbà. Els orígens de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) es remunten a l'any 1986 amb el llançament de la campanya “Barcelona, posa't guapa”  a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. Amb els anys, aquella iniciativa s'ha convertit en un projecte cabdal de transformació i millora de la ciutat. 

La Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà emet els informes necessaris per interpretar l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà quan es plantegen dubtes en la seva aplicació, com ara en els supòsits de nova col•locació de mobiliari urbà i d'altres instal•lacions municipals a la via pública, així com en els casos de llicències de publicitat i identificació sobre parets mitgeres, coronament o cobertes dels edificis i també d'obres o instal•lacions provisionals que ocupin la via pública. Vetlla per la correcta gestió del paisatge urbà i per garantir-ne el desenvolupament sostenible i el manteniment. Impulsa i informa de la convocatòria de concursos d'adjudicació de contractes de patrocini mitjançant la cessió d'espais publicitaris de domini públic.

Comissió Mixta

L'Institut del Paisatge Urbà (IMPUQV) exerceix les funcions de Secretariat de la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà, aprovades per Decret de l'Alcaldia de 14 d'abril de 2014. La Comissió Mixta és un òrgan d'assessorament adscrit a l'IMPUQV que compta amb participació dels sectors socials i professionals.

Documents d'interès

Enllaços relacionats: