Foment de Ciutat

Per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 la informació d'aquesta secció s'anirà actualitzant a mida que es publiquin els decrets corresponents. 

Qui som

L’organisme és una societat anònima amb naturalesa de Societat Privada Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, constituït en la sessió del 25 de juliol de 2014 del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona i com a ens resultant de la modificació del què va ser un primer moment Foment de Ciutat Vella, S.A.

Què fem

Els objectius del Foment de Ciutat són la promoció i coordinació de les actuacions de les administracions públiques i entitats privades per al desenvolupament social, cultural i econòmic del districte de Ciutat Vella. L'impuls i foment del creixement de l'activitat econòmica mitjançant la reordenació i potenciació de les activitats comercials i productives i el desenvolupament d'una imatge distintiva de la zona comercial del districte, així com de les activitats encaminades a potenciar-lo com a zona cultural, turística i de lleure, o el disseny i desenvolupament de plans i programes de foment de l’activitat residencial, mitjançant la rehabilitació de la zona.

En aquest sentit, també s’ocupa de l'administració, execució d'obres de manteniment, enderroc, conservació o rehabilitació del parc d'habitatges de propietat municipal a Ciutat Vella; la redefinició de l'espai públic i transformació urbana del districte per millorar la qualitat de vida del veïnat, en el marc de la sostenibilitat i la solidaritat urbana, l’assistència als equips de resiliència urbana de la ciutat, i la planificació, disseny, implementació i avaluació de projectes estratègics.

Enllaços: