Energia i canvi climàtic

Una ciutat sostenible és la que pot perdurar en el temps i té futur, perquè s'assegura els recursos i les condicions necessàries per mantenir i millorar la qualitat de vida.

Pla Clima

Aquest pla pretén ser una visió integradora de les mesures per fer front al canvi climàtic, que permeti assolir els objectius del nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima, que ha signat l’Ajuntament de Barcelona. Té horitzó temporal al 2030, i inclou objectius i mesures estratègiques a curt, mig i llarg termini.

Mapa Barcelona + Sostenible

El Mapa Barcelona + Sostenible és un mapa virtual interactiu de Barcelona fet de manera col·laborativa entre ciutadans, empreses, entitats i administració, que mostra iniciatives i recursos que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal. 

Aplicació de clàusules ambientals a tots els contractes de l'Ajuntament

L’Ajuntament ha elaborat les primeres “Guies de contractació pública social i ambiental”, com a paquet de mesures per incentivar des de la compra pública municipal la contractació amb empreses i professionals que aportin un model de negoci basat en criteris socials i mediambientals.

Estratègia per a la transició energètica

Barcelona vol caminar decididament cap a la sobirania energètica a través del subministrament d’energia 100% renovable, amb zero emissions, democratitzant-ne el seu accés i recuperant-ne la seva gestió com a servei públic.

La Fàbrica del sol

La Fàbrica del Sol és un equipament municipal d’educació ambiental que integra una sèrie de serveis adreçats a la ciutadania adulta i familiar en matèria d’energies renovables, ecologia urbana i sostenibilitat.

Pla de recursos hídrics alternatius

Aquest pla té com a objectiu avançar cap a una gestió sostenible i racional de l’aigua incidint en l’estalvi d’aigua potable, la seva optimització i la substitució per recursos hídrics alternatius.

Pla de Prevenció de Residus Municipals

L'Ajuntament de Barcelona ha creat el Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-2020, per tal d'avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge.

Residu zero

L’estratègia municipal de prevenció de residus i Barcelona Residu Zero es basa en tres elements prioritaris: la prevenció referent a la coresponsabilitat en la gestió dels residus que fa la ciutadania, la prevenció referent a la reutilització i la prevenció referent a la millora i de més qualitat de la recollida selectiva.

Protocol d’actuació per situació de sequera

El protocol té l'objectiu de prevenir i avançar-se a les possibles situacions de sequera, tot establint mesures preventives i definint un model d’actuació dels serveis municipals.

Resiliència urbana

L’Ajuntament de Barcelona promou un model de resiliència que treballa per construir una ciutat amb més capacitat d’afrontar els reptes actuals i de futur, reduir-ne les vulnerabilitats i sobreposar-se als impactes de manera proactiva, a fi de garantir la qualitat de vida de la ciutadania.