Protocol d’actuació per situació de sequera

El Protocol d'actuació per a risc de sequera de la ciutat de Barcelona té l'objectiu de prevenir i avançar-se a les possibles situacions de sequera, tot establint mesures preventives i definint un model d’actuació dels serveis municipals quan hi hagi situació de sequera a la ciutat.

Les mesures d’estalvi i eficiència podrien suposar una reducció del consum d’aigua, que arribarien a un estalvi de 293.000 m3/mes, una reducció dels consums mensuals habituals de tots els serveis de fins a un 97%.

En aquest sentit, s'estableixen diverses accions segons la fase, consistents en accions de sensibilització i comunicació a la ciutadania i accions concretes per a l'estalvi d'aigua en serveis o activitats que més consum generen.

 

Més informació:

 

106,10 litres

consum domèstic d’aigua per habitant i dia a Barcelona

15,16%

d'estalvi anual d'aigua des de la sequera de 2007

17,21%

d'estalvi d’aigua potable a l’Ajuntament de Barcelona des de 2007

1r

Anticipar-se a situacions de risc de sequera i preveure actuacions per tal d’adequar-se als requeriments i necessitats de gestió en matèria hídrica de la ciutat.

2n

Sensibilitzar a la ciutadania en la millora dels hàbits de consum de l’aigua.

3r

Organitzar, coordinar i vetllar pel compliment de les actuacions necessàries pel bon ús dels recursos hídrics de la ciutat.

4t

Minimitzar els danys a les persones, medi ambient, bens i infraestructures de la ciutat.

Facilitar informació als afectats directes i a la resta de la ciutadania en general.

Col·laborar amb les administracions, Àrea Metropolitana de Barcelona i Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del Protocol en situació de Sequera i les normatives aplicables en tot moment.