Xarxa Barcelona + Sostenible

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 és un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que serveix de marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la millora de la sostenibilitat de la ciutat. El Compromís estableix 10 grans objectius, cadascun amb 10 línies d'acció, en l'horitzó del 2022.

El document es va elaborar durant l'any 2012 en un procés en què van participar les organitzacions integrants de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012 - Agenda 21 de Barcelona. És, doncs, un document de segona generació que entoma temes pendents i fa aflorar nous reptes de la ciutat, i que des del seu naixement compta amb un ampli suport per part dels diferents col·lectius de la ciutat.

Les organitzacions ciutadanes que vulguin adherir-s'hi són convidades a signar una acta on manifesten que assumeixen la seva coresponsabilitat en la construcció d'una Barcelona més sostenible, d'acord amb els objectius i les línies d'acció recollits al Compromís. A la vegada, es comprometen a treballar-hi activament i a fer públiques les accions concretes que configuren la seva contribució. El propòsit és assolir els objectius del Compromís amb la suma de les aportacions de totes les organitzacions signants.

La xarxa de signants està formada per centres educatius, associacions, empreses, universitats, col·legis professionals, gremis i sindicats, entre d'altres. El mateix Ajuntament de Barcelona és membre de la xarxa i assumeix com a part del seu compromís el lideratge de l'acció de les organitzacions de la ciutat. A través d'una Secretaria Tècnica, les organitzacions signants compten amb assessorament personalitzat i servei d'atenció a consultes, a més a més d'elements de comunicació comuns (web, newsletter), sessions de formació i oportunitats de trobada, d'intercanvi, col·laboració i projecció de les seves iniciatives.

Compromís de Barcelona Pel Clima

El Compromís de Barcelona pel Clima recull les prioritats, reptes i projectes seleccionats per les més de 800 entitats implicades i l’Ajuntament de Barcelona per a lluitar contra els efectes del canvi climàtic, que es concreta en un full de ruta per desenvolupar durant els dos propers anys centrat en temes com l’eficiència de la gestió energètica, la reducció d’emissions de gasos d'efecte d’hivernacle, la millora de la qualitat de l’aire o la lluita contra la pobresa energètica.

En el marc d’elaboració del document final, s’ha creat el Grup d’Energia i Canvi Climàtic, dins el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, que ha treballat al llarg de diverses sessions alguns dels projectes finalment triats; així com la trobada "Fem Xarxing pel Clima!", de debat i reflexió, entre altres, que han acabat amb la formulació dels projectes que també s’inclouen dins del Compromís de Barcelona pel Clima.

El Compromís de Barcelona pel Clima es va presentar durant la celebració, del 30 de novembre a l’11 de desembre a París, de la COP21, la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, on es reuneixen els 196 Estats que l’han ratificada, per tal d’afrontar la necessitat d’assolir un nou acord internacional sobre el clima, aplicable a tots els països, amb l’objectiu de mantenir l’escalfament global per sota dels 2°C.

El document proposa, per a desenvolupar del 2015 al 2017, les següents mesures estratègiques:

- La implementació del Pla d’Energia, Canvi climàtic i Qualitat de l’Aire 2011-2020.
- La implementació del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018.
- El desenvolupament d’una Estratègia de Resiliència i Adaptació al Canvi Climàtic, partint de l’anàlisi de la vulnerabilitat de Barcelona davant impactes del canvi climàtic.
- El desplegament del Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020.
- El desplegament del Pla de Prevenció de Residus de Barcelona 2012-2020.

Alhora, s’aposta pels següents projectes:

- Creació d’un Operador Energètic Municipal.
- Desplegament de les xarxes de fred i calor.
- Programa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis municipals.
- Pla d’impuls a la bicicleta.
- Disseny d’un corredor verd que reforci serveis ambientals i mobilitat sostenible.
- Creació d’un jardí per a la biodiversitat dirigit a la conservació d’espècies.
- Confecció d’un mapa de població vulnerable al canvi climàtic en relació a la salut.

Finalment, el “Compromís de Barcelona pel Clima” proposa que Barcelona l’any 2030 assoleixi aquests objectius:

- Pel que fa a mitigació, hagi reduït els seus nivells d’emissions de CO2 equivalent per càpita un 40% respecte als valors del 2005.
- Pel que fa a adaptació, hagi incrementat el verd urbà en 1,6 Km2, és a dir, 1 m2 per cada habitant actual.

L’Ajuntament emplaça els diferents col·lectius econòmics i socials, administracions, empreses, agents i entitats socials i ciutadania per a què, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, promoguin, impulsin i liderin actuacions que afavoreixin la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació de la nostra ciutat per prevenir-ne els impactes.

Documents relacionats

Enllaços relacionats