Taula de treball Soroll i Salut

La Taula de treball "Soroll i Salut de Barcelona" té l’objectiu de debatre la situació del soroll a la ciutat i el seu impacte directe en la salut de la ciutadania, així com contribuir a la solució dels problemes detectats.

El mapa estratègic de soroll de la ciutat del 2012, que ara s’està actualitzant, mostra que la principal font de soroll de la ciutat és el trànsit, però que la font que genera més queixes per part de la ciutadania és la concentració de persones en l’espai públic, molts cops lligat a les activitats d’oci nocturn.

Els estudis existents mostren que els nivells de sorolls actuals tenen un impacte directe i rellevant sobre la salut de segments importants de la població, i per tant, cal actuar de forma col·lectiva, tant els generadors com el receptors, per garantir el dret a la salut. La percepció global de soroll com a problema a la ciutat està estabilitzada, però és força diferent segons el barri, essent molt més significativa la percepció de problema en els barris amb més activitat d’oci nocturn, on també es recullen més queixes ciutadanes.

En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona ha creat el grup de treball “Soroll i Salut de Barcelona” amb l’objectiu de debatre la situació del soroll a la ciutat i el seu impacte directe en la salut de la ciutadania, així com contribuir a la solució dels problemes detectats. La proposta és exposar la situació, compartir el què s’està fent, i definir què més es pot fer de manera global i transversal entre tots els agents implicats per tal d’emprendre mesures i desenvolupar accions específiques per cada sector d’activitat que aconsegueixin reduir els nivells acústics de la nostra ciutat.

La primera reunió del grup de treball va ser el 19 de desembre de 2017, i va comptar amb la participació per part de l’Ajuntament de Barcelona de la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, el comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno i la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, així com agents socials implicats vinculats a l’àmbit polític, econòmic i social, mobilitat, sector acadèmic i col·legis professionals, entre d’altres.

Pla de Reducció de la Contaminació Acústica i Mapa de Soroll

L’Ajuntament de Barcelona compta amb un Pla de Reducció de la Contaminació Acústica, i un Mapa de Soroll, que segueix la directiva de la Unió Europea sobre l’avaluació i gestió del soroll ambiental, amb l’objectiu de concretar una política comuna en la lluita contra el soroll. Aquest any s’actualitza el Mapa de Soroll, que s’actualitza cada cinc anys, tal i com estableix la normativa vigent, així com el nou pla d’accions per la reducció de la contaminació acústica. El darrer es va fer l’any 2012 i d’entre les dades que s’obtenen hi ha els nivells sonors en diferents franges horàries i per fonts sonores (trànsit i oci), la població exposada als diferents nivells sonors, comparatives amb mapes anteriors…

A partir del nou Mapa i les conclusions del grup de treball, s’actualitzarà el Pla de Mesures.

El trànsit i l’oci nocturn són dos dels factors que generen alts nivells de contaminació acústica a la ciutat. A part de les actuacions per reduir el transit que s’emmarquen en la nova definició urbana de la ciutat, es realitzen un seguit d’accions:

– Xarxa de vigilància i control de la contaminació acústica: 92 equips de mesura col·locats en diferents llocs de l’espai públic i que mesuren en continu els nivells sonors. Aquests equips ens permeten: fer un seguiment dels nivells sonors en diferents zones d’oci de la ciutat, realitzar estudis de mobilitat (trànsit, autobusos, trens…), actualitzar el mapa de soroll, seguir la implantació de les superilles, avaluació d’activitats conflictives…

– Instal·lació de limitadors en concerts a les festes organitzades per l’Ajuntament: durant el període 2015-2017 s’han limitat 2.166 concerts.

– Realització d’estudis de caracterització acústica de diferents espais per conèixer la millor ubicació i distribució d’escenaris de concerts, de terrasses i/o la viabilitat acústica de poder dur a terme aquests tipus d’activitat en aquests espais.

– Realització de mesures sonomètriques d’inspecció de locals: 350 mesures anuals.

– Gestió telemàtica dels limitadors instal·lats a diferents establiments de pública concurrència de la ciutat ……així com precinte de les televisions i minicades. Es fa el seguiment de 577 activitats, i cada any s’incorporen entre 150 – 200 noves.

– Informar de projectes de condicionament acústiques, mesures de comprovació dels nivells sonors d’activitats, precintes de limitadors….:2.407 informes en el període 2015-2017.

A través dels districtes de la ciutat es dóna resposta a les queixes de la ciutadania i es fan a l’entorn de 1.500 inspeccions anuals, així com els projectes d’activitats que es volen celebrar a l’espai públic i que han d’anar acompanyats dels informes acústics corresponents.

A part de la pròpia acció municipal, l’Ajuntament realitza campanyes de sensibilització envers la ciutadania. S’impulsa la campanya “Sssplau” que s’adreça a la ciutadania i alhora a les escoles. Com a programa educatiu promou que l’alumnat de Barcelona sigui conscient i participi en la millora de la gestió sostenible del seu entorn identificant, en aquest cas a l’escola, espais problemàtics amb alts índexs de soroll dins del centre: menjadors, patis, sales polivalents, gimnàs… on cal prendre mesures i actuar.

Sessions: