Pla de recursos hídrics alternatius

El Pla de Recursos Hídrics Alternatius té com a objectiu avançar cap a una gestió sostenible i racional de l’aigua incidint en l’estalvi d’aigua potable, la seva optimització i la substitució per recursos hídrics alternatius. El pla identifica els recursos hídrics existents i els seus possibles usos d’acord amb la seves característiques (químiques i biològiques), dimensiona la demanda potencial i preveu les infraestructures de ciutat necessàries per al seu aprofitament. El pla ofereix un mapa global dels recursos alternatius a l’aigua potable a Barcelona, donant visibilitat a la xarxa hídrica de tota la ciutat, i permet garantir les sinèrgies entre els diferents operadors municipals o privats que intervenen en la ciutat, per a la millora en els subministraments.

 

Consulta el Pla

 

107 litres

consum d’aigua potable domèstica per habitant i dia

18%

del consum d’aigua dels serveis municipals és freàtica

100%

de l'aigua residual es depura

1r

Reduir el consum d’aigua potable a la ciutat, a través de l’ampliació i millora de la xarxa freàtica i dels altres recursos hídrics alternatius.

2n

Afavorir l’increment de la utilització d’aquests recursos per als serveis de la ciutat, com ara el reg de parcs i jardins o la neteja de carrers i del clavegueram.