Gestió integral de l'aigua

La intervenció de les ciutats en el cicle natural de l'aigua és decisiva. Gestionar els recursos hídrics incidint de manera global en tot el cicle de l'aigua d'una manera responsable és fonamental i engloba l'abastament, les fonts de beure i els llacs i fonts ornamentals, el drenatge de la ciutat amb la seva xarxa de clavegueram i els dipòsits retenció d'aigües pluvials, la gestió integrada del litoral i les platges.

La gestió pública de l'aigua

Barcelona aposta per un nou model de gestió pública de l'aigua lligat a la promoció de noves formes de control social que garanteixin la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva.

Fonts de beure i ornamentals

Barcelona compta amb prop de 1700 fonts de beure que ofereixen aigua al vianant, així com més de 300 fonts ornamentals que guarneixen avingudes, carrers i parcs.

Sanejament

El sistema de clavegueram de Barcelona dona resposta a la necessitat de protecció mediambiental dels medis receptors: els rius Llobregat i Besòs i el mar Mediterrani. L'objectiu és reduir i controlar els abocaments del clavegueram al medi receptor.

Gestió del litoral

El seguiment de la qualitat de les platges es duu a terme mitjançant la implantació de sistemes certificats de gestió de platges, les anàlisis de l'aigua i la sorra, el seguiment de la contaminació acústica i la bandera blava, entre altres criteris que permeten garantir uns nivells òptims de qualitat.

Protocol d'actuació per a risc de sequera

Aquest protocol té per objectiu prevenir i avançar-se a les possibles situacions de sequera, tot establint mesures preventives i definint un model d’actuació dels serveis municipals.

Pla de recursos hídrics alternatius

Aquest pla té com a objectiu avançar cap a una gestió sostenible i racional de l’aigua incidint en l’estalvi d’aigua potable, la seva optimització i la substitució per recursos hídrics alternatius.