• Inici
  • / Pla de Prevenció de Residus Municipals

Pla de Prevenció de Residus Municipals

L'Ajuntament de Barcelona ha creat el Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-2020, per tal d'avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge.

El Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-2020 té la missió de fomentar la reducció de deixalles a la ciutat involucrant tots els agents implicats (ciutadania, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions).

La visió és que Barcelona sigui una ciutat que progressa, amb menys residus, més eficient en l'ús dels recursos i amb una major internalització de costos ambientals. Les actuacions de prevenció d'aquest pla tenen vuit anys de vigència. El pla s'estructura en dos períodes, segons el tipus d'actuacions. Inclou 8 eixos temàtics d’actuació: Matèria orgànica; Envasos lleugers; Paper cartró; Vidre; Voluminosos i RAEE, Altres fraccions; Agents i llocs específics, Formació, participació i recerca.

2018

és l'any en què esta previst assolir la reducció d'un 10% en la generació de residus per càpita

1,386 kg

és la generació diària per càpita de l'objectiu del pla (2018)

1r

Fer arribar a la societat de forma clara el missatge de la prevenció i el consum responsable i consolidar les actuacions de prevenció dins de la gestió de residus municipals.

2n

Incorporar en els hàbits de la vida quotidiana actuacions que fomentin el consum responsable i immaterial.

3r

Incrementar la implicació i participació activa i compromesa dels diferents sectors socials en les decisions i actuacions relatives a la prevenció i aconseguir el compromís dels agents econòmics per avançar en la prevenció.

4t

Promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i preparació per a la reutilització.

1

Reduir la generació de residus per càpita en un 10% al 2018 (respecte a l'any de referència, el 2006).

2

Introduir nous hàbits i actituds en les estratègies de gestió de residus municipals.

3

Donar un marc de referència a les actuacions que es duen a terme, aportar una visió estratègica a mitjà termini (per als propers vuit anys) i alhora establir un pla de treball concret.

4

Incrementar el grau de lideratge i concertació de l'Ajuntament en relació amb les actuacions de prevenció.

5

Millorar l'efectivitat dels recursos aportats a la gestió i prevenció de residus.

6

Augmentar el grau de sensibilització i participació de la població en la gestió dels residus.

7

Optimitzar els resultats de la prevenció i eficàcia de les actuacions i reduir i/o optimitzar els fluxos metabòlics associats al consum de béns i productes i a la generació de residus.