• Inici
  • / Institut Municipal d’Urbanisme

Institut Municipal d’Urbanisme

Per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 la informació d'aquesta secció s'anirà actualitzant a mida que es publiquin els decrets corresponents. 

Qui som

L’Institut Municipal d’Urbanisme és una entitat pública empresarial local (EPEL) que gaudeix de personalitat jurídica pública i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.

L’Institut, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 14 d’octubre de 2005, es troba adscrit a la Gerència adjunta d’Urbanisme de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Posteriorment, en sessió de data 6 d’octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament la modificació dels seus estatuts per a la transformació a entitat pública empresarial local, fixant l’entrada en vigor del canvi de forma jurídica a partir de l’1 de gener de 2018.

Què fem

A l’Institut li correspon dur a terme totes les actuacions que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats de gestió, per compte l’Ajuntament, i d’acord amb les competències municipals, de les actuacions urbanístiques que determinin els òrgans de govern municipals, per qualsevol dels sistemes d'execució del planejament urbanístic.

Així mateix gestiona totes les obres d'urbanització necessàries, i la formalització d’adquisició de terrenys, transmissió, constitució i modificació de tota classe de drets sobre béns mobles i immobles.

Enllaços relacionats: