Agència Local d'Energia

Qui som

El Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona està integrat per les administracions directament implicades en la gestió energètica i ambiental del seu àmbit d'actuació: l'Ajuntament de Barcelona, l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i l'Institut Català d'Energia i el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Alhora, també en formen part a Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Què fem

L'Agència Local d'Energia de Barcelona té la missió d'impulsar el posicionament de Barcelona com una ciutat exemplar en el tractament dels temes energètics i la seva repercussió ambiental. Per aquest motiu, treballa perquè la ciutat assoleixi uns nivells òptims en la utilització i la gestió dels recursos energètics locals i en la promoció d'una demanda d'energia de qualitat, racional i sostenible.

Per aquest motiu, el treball que es porta a terme des de l'Agència s'orienta a la millora de la qualitat ambiental i a un desenvolupament sostenible de la ciutat a partir del foment de l'estalvi d'energia, l'eficiència energètica, l'ús i el coneixement de les energies renovables, així com l'optimització de la qualitat dels serveis relacionats amb aquest sector.

La finalitat és que Barcelona compleixi amb els compromisos ambientals i energètics adquirits tant en l'àmbit local (previstos en el Pla energètic i en l'Agenda 21) com en l'àmbit internacional (resultat dels acords de les cimeres de Johannesburg, Kyoto, Aalborg i Rio de Janeiro).

Composició i Organs de Govern:

Quan es disposi de la informació oficial corresponent a la nova organització es publicarà en aquesta pàgina.

La presidenta és Laia Bonet (CV), càrrecc no remunerat, i la directora és Cristina Castells (CV). Podeu veure la retribució a la taula salarial.

Relació de membres del Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona:

Representants de l’Ajuntament de Barcelona

 • Ima Sra. Laia Bonet Rull (Presidenta)
 • Sr. Xavier Patón Morales (Vicepresident 1r)
 • ​Sra. Carmen Fernández González
 • Sra. Sònia Frias Rollón
 • Sr. David Martínez Garcia
 • Sr. Jordi Campillo Gámez
 • Sr. Albert Aixalà Blanch

 

Representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Ima. Sra. Filomena Cañete Carrillo (vicepresidenta 3a)
 • Sr. Guillermo López Ginés

 

Representants de l’Institut Català d’Energia

 • Sra Marta Morera Marcé (Vicepresidenta 2ª)
 • Sr. Joan Josep Escobar i Sánchez
 • Sr. Joan Esteve i Reyner

 

Representant de la Universitat Politècnica de Catalunya

 • Sr. Lluís Batet Miracle

 

-Representant de la Universitat Autònoma de Barcelona

 • Sra. Maria Carme Miralles Guasch

 

Alliberats sindicals:

L'Agència no té alliberats sindicals.

Processos de selecció:

Els processos de selecció del Consorci es publiquen a la pàgina d’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona.

Pressupost i comptes anuals:

Plantilla i retribucions:

Conveni col·lectiu vigent:

Els treballadors estan adherits a l'acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona i a l'annex de les condicions específiques del personal laboral (2017-2020).

 

Convenis:

Podeu consultar la relació de convenis entre 2017 i 2019, en aquest enllaç.

Contractació

La informació sobre contractació està publicada al portal de transparència de l’Ajuntament, juntament amb la resta d’entitats vinculades a l’Ajuntament.

Accés a la informació pública

L’Ajuntament disposa d’un canal on dirigir consultes o demanar informació.

Codi ètic i de conducta

El Codi étic i de conducta és aplicable en l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona i a les entitats municipals vinculades o dependents d'aquest a qualsevol nivell (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils municipals o amb participació municipal majoritària, i consorcis, fundacions i associacions dependents de l'Ajuntament de Barcelona). Recull els principis ètics i els valors de bona governança que han d'informar tota actuació municipal i regula les normes de conducta que necessàriament han d’observar les persones per a les quals és d’aplicació.

Enllaços relacionats: