Accés a la informació pública

És informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de transparència.

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública es regulen en el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: a quina informació es pot accedir, qui té dret a fer-ho, com s’ha de demanar...

En aplicació d’aquesta norma, l’Ajuntament ha elaborat un procediment per demanar i obtenir la informació. Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar que la informació desitjada no es trobi ja publicada, al Portal de Transparència o a la resta de webs municipals.

En aquesta pàgina, hi trobareu tota la informació sobre el procediment d’accés a la informació pública.

Com cal presentar una sol·licitud d’accés a la informació pública

Qualsevol persona física més gran de 16 anys, o jurídica, pot presentar una sol·licitud. Les sol·licituds s'han de presentar, presencialment o per internet, al registre de l'Ajuntament de Barcelona, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat de la persona sol·licitant. Aquest requeriment de la Llei de transparència permet iniciar un procediment administratiu en els termes previstos per la legislació vigent, la qual cosa garanteix els drets de les persones sol·licitants pel que fa a control de terminis i la possibilitat d’interposició de recursos en cas de disconformitat; d’altra banda, requereix, segons disposa la llei, que acreditin la seva identitat.

Per formular les sol·licituds de forma presencial, cal emplenar aquesta instància i presentar-la a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Barcelona. Les sol·licituds s'han d'adreçar al Departament de Transparència i Bones Pràctiques, que determinarà quina entitat o unitat administrativa (direcció, departament, institut, empresa...) de l’Ajuntament disposa de la informació demanada, i li farà arribar la petició.

Estat de tramitació d’una sol·licitud d'accés a la informació pública

L’estat de tramitació d’una sol·licitud d’accés a la informació pública presentada a l’Ajuntament de Barcelona es pot consultar de la manera següent:

  • A través de l’espai de la persona sol·licitant a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament (espai personal o de l'empresa, segons pertoqui). Des de l’espai personal també es pot visualitzar i descarregar la documentació de la tramitació.
  • Mitjançant una petició al servei “Atenció en línia” (on caldrà indicar el número d’expedient assignat a la sol·licitud)

Preguntes freqüents

Informació addicional sobre l’accés a la informació pública: quina informació es pot demanar, en quins casos es pot denegar una sol·licitud, altres procediments per demanar informació...

Resolucions denegatòries

Contingut, amb les dades personals anonimitzades prèviament, de les resolucions d’expedients d’accés a la informació pública en els quals s’ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació sol·licitada.

Estadístiques

Informació estadística sobre la recepció i la tramitació de sol·licituds d’accés a la informació pública.

Com fer reclamacions sobre sol·licituds presentades

En cas de disconformitat amb la resposta de l’Ajuntament a una petició d’accés a informació pública, la llei preveu tres possibilitats, no excloents, per reclamar:

  • Al mateix Ajuntament de Barcelona
  • A la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
  • Al Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona

Si es vol reclamar a l’Ajuntament de Barcelona, cal presentar una instància al registre que indiqui la resolució contra la qual es vol interposar recurs i exposar els motius de la disconformitat. Si la resolució l’ha dictada un gerent de l’Ajuntament, la reclamació (recurs de reposició) s’ha d’adreçar al mateix càrrec que ha emès la resolució. Si la resolució l’ha dictada el gerent d’un institut, la reclamació (recurs d’alçada) s’ha d’adreçar al president de l’institut. En ambdós casos, el termini per fer-ho és d’un mes, des de l’endemà de la data en què es notifica la resolució al sol·licitant. En cas d'haver optat per aquesta possibilitat, no es pot reclamar davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública fins que s'hagi produit la resolució, expressa o pressumpta, del recurs.

Per reclamar davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, aquest òrgan ha posat a disposició dels sol·licitants un formulari en línia per presentar les reclamacions. El termini per fer-ho també és d’un mes des de l’endemà de la data en què es notifica la resolució al sol·licitant. Es pot reclamar en cas de disconformitat amb la informació lliurada, contra la desestimació d’un recurs interposat a l’Ajuntament, i també contra la manca de resposta de l'Ajuntament; en aquest darrer cas, el termini per reclamar és d'un mes des de l'endemà de la finalització del termini de tramitació.

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

La constitució d'aquesta comissió es produeix en virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en què se li encarrega vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública a Catalunya.

Al seu web aquesta comissió publica, entre altres, les resolucions a reclamacions sobre sol·licituds d’accés a la informació pública presentades a les administracions catalanes, així com els dictàmens emesos en resposta a consultes formulades per les mateixes administracions en relació amb aquest dret.

Normativa i criteris d’aplicació

El dret d'accés a la informació pública apareix recollit a l'article 105 b) de la Constitució espanyola. En desenvolupament d'aquesta previsió, el procediment per sol·licitar la informació i els límits aplicables a aquest dret són regulats en les lleis 19/2013, de 9 de desembre (a tot l'Estat), i 19/2014, del 29 de desembre (a Catalunya).