Estadístiques sobre el dret d’accés a la informació pública a l'Ajuntament i les seves entitats dependents

Aquí trobareu els indicadors més rellevants sobre aquelles peticions d’informació que s’hagin presentat o tramitat en els darrers cinc anys a l’Ajuntament i els seus instituts i empreses dependents a l’empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Cal tenir en compte que, addicionalment, a l’administració municipal es responen diàriament consultes i peticions d’informació i documentació formulades per moltes altres vies; entre aquestes, es pot destacar: