Informació institucional i organitzativa

Per poder exercir amb més eficàcia les seves funcions i competències, l’Ajuntament s’ha dotat, d'una banda, d’una organització interna en àrees de govern i districtes i, d’altra banda, d’un ventall d'entitats municipals amb personalitat jurídica pròpia. En aquesta secció trobareu informació sobre la seva estructura, organització i funcions. També podreu accedir a la informació relativa al personal i els alts càrrecs municipals.

Últims continguts, publicats / destacats
taxonomia7

Òrgans de govern

Informació sobre l’estructura política, o de govern, de l’Ajuntament. Per a l’estructura executiva, o de gestió, vegeu l’apartat “Organització i funcions”.

Organització i funcions

Informació sobre l’organització executiva de l’Ajuntament, dels districtes, i de les seves entitats municipals, amb els organigrames i les funcions que tenen assignades per la Carta municipal i pels seus estatuts respectius.

Alts càrrecs

En l’àmbit de l’aplicació de la Llei de transparència, a l’Ajuntament de Barcelona tenen la consideració d’alts càrrecs els i les càrrecs electes, els comissionats i les comissionades, els consellers i les conselleres de districte, els i les gerents de l’Ajuntament i els districtes, les persones titulars de de la Secretaria General, de la Intervenció General i de la Tresoreria de l'Ajuntament, i el/la càrrec executiu superior (director/a general, gerent o assimilat/da) de les entitats municipals.

 •     Dietes que perceben els alts càrrecs

  Als efectes de la Llei de Transparència, entenem per dietes els drets d’assistència percebuts per raó de l’assistència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament i de les seves entitats dependents. També s’entén per dieta l’import diari addicional que cobra un treballador per un encàrrec temporal fora de la seva residència, amb què es pretén cobrir les despeses de manutenció, de transport, etcètera.

Personal

Informació sobre la plantilla de l'Ajuntament i les seves entitats municipals: selecció, formació, dades sindicals, taules de retribucions, o personal que exerceix una segona activitat.
Els criteris harmonitzadors en l’àmbit de recursos humans aplicables a les entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona es poden consultar en aquest enllaç.

 •     Dietes del personal

  Als efectes de la Llei de Transparència, entenem per dietes els drets d’assistència percebuts per raó de l’assistència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament i de les seves entitats dependents. També s’entén per dieta l’import diari addicional que cobra un treballador per un encàrrec temporal fora de la seva residència, amb què es pretén cobrir les despeses de manutenció, de transport, etcètera.

  En aquest apartat s’inclouen només els imports percebuts en concepte de dieta pels treballadors que no tenen la consideració d’alt càrrec. Per a la informació sobre els imports percebuts pels alts càrrecs, en concepte de dieta, vegeu l’apartat “Dietes que perceben els alts càrrecs”.

 •     Processos de selecció de personal

  Informació sobre la contractació de personal de l’Administració municipal, tant les ofertes de treball en curs, com la informació sobre el desenvolupament i la resolució de convocatòries anteriors. També hi trobareu informació sobre els processos de promoció del personal.

  Disponible en dades obertes

 •     Alliberaments sindicals

  Informació sobre alliberaments sindicals de l’Ajuntament i totes les seves entitats municipals, amb el nombre de persones, les hores sindicals autoritzades, i els costos que això genera per a l’Administració municipal.

  La informació s'actualitzarà quan hi hagi canvis, principalment amb motiu de les eleccions sindicals, que es celebren cada quatre anys. Les dades actualment publicades s'han actualitzat el febrer del 2020.

  Disponible en dades obertes