Informació institucional i organitzativa

Per poder exercir amb més eficàcia les seves funcions i competències, l’Ajuntament s’ha dotat, d'una banda, d’una organització interna en àrees de govern i districtes i, d’altra banda, d’un ventall d'entitats municipals amb personalitat jurídica pròpia. En aquesta secció trobareu informació sobre la seva estructura, organització i funcions. També podreu accedir a la informació relativa al personal i els alts càrrecs municipals.

Òrgans de govern

Informació sobre l’estructura política, o de govern, de l’Ajuntament. Per a l’estructura executiva, o de gestió, vegeu l’apartat “Organització i funcions”.

Organització i funcions

Informació sobre l’organització executiva de l’Ajuntament, dels districtes, i de les seves entitats municipals, amb els organigrames i les funcions que tenen assignades per la Carta municipal i pels seus estatuts respectius.

Alts càrrecs

En l’àmbit de l’aplicació de la Llei de transparència, a l’Ajuntament de Barcelona tenen la consideració d’alts càrrecs els càrrecs electes, els gerents de l’Ajuntament i els districtes, i el càrrec executiu superior (director general, gerent o assimilat) de les entitats municipals.

 •     Dietes que perceben els alts càrrecs

  Als efectes de la Llei de Transparència, entenem per dietes els drets d’assistència percebuts per raó de l’assistència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament i de les seves entitats dependents. També s’entén per dieta l’import diari addicional que cobra un treballador per un encàrrec temporal fora de la seva residència, amb què es pretén cobrir les despeses de manutenció, de transport, etcètera.

 •     Declaracions de béns i activitats

  Els alts càrrecs de l’Ajuntament i els seus ens municipals tenen l’obligació de presentar declaracions sobre

  • les activitats que duguin a terme al marge de la seva vinculació a l’Ajuntament i que puguin ser causa d’incompatibilitat o que els puguin proporcionar ingressos econòmics (declaració d’activitats), i

  • els seus béns patrimonials i la participació en societats de tot tipus, les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, si escau, societats (declaració de béns).

  Les declaracions d’activitats són públiques. Pel que fa al registre de béns, es publica un resum de la situació patrimonial dels alts càrrecs.

Personal

Informació sobre la plantilla de l'Ajuntament i les seves entitats municipals: selecció, formació, dades sindicals, taules de retribucions, o personal que exerceix una segona activitat.
Els criteris harmonitzadors en l’àmbit de recursos humans aplicables a les entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona es poden consultar en aquest enllaç.

 •     Dietes del personal

  Als efectes de la Llei de Transparència, entenem per dietes els drets d’assistència percebuts per raó de l’assistència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament i de les seves entitats dependents. També s’entén per dieta l’import diari addicional que cobra un treballador per un encàrrec temporal fora de la seva residència, amb què es pretén cobrir les despeses de manutenció, de transport, etcètera.

  En aquest apartat s’inclouen només els imports percebuts en concepte de dieta pels treballadors que no tenen la consideració d’alt càrrec. Per a la informació sobre els imports percebuts pels alts càrrecs, en concepte de dieta, vegeu l’apartat “Dietes que perceben els alts càrrecs”.

 •     Convenis, acords i pactes laborals

  Acords entre l’entitat i els treballadors pels quals es regulen les condicions de treball i es determinen obligacions directes per a les parts contractants.

 •     Processos de selecció de personal

  Informació sobre la contractació de personal de l’Administració municipal, tant les ofertes de treball en curs, com la informació sobre el desenvolupament i la resolució de convocatòries anteriors. També hi trobareu informació sobre els processos de promoció del personal.

  Disponible en dades obertes

 •     Alliberaments sindicals

  Informació sobre alliberaments sindicals de l’Ajuntament i totes les seves entitats municipals, amb el nombre de persones, les hores sindicals autoritzades, i els costos que això genera per a l’Administració municipal.

  La informació s'actualitzarà quan hi hagi canvis, principalment amb motiu de les eleccions sindicals, que es celebren cada quatre anys. Les dades actualment publicades s'han actualitzat el febrer del 2017.

  Disponible en dades obertes