Índex d'absentisme de l'Ajuntament de Barcelona

L'absentisme és l'absència d’una persona del seu lloc de treball, en hores que corresponguin a un dia laborable, dins la jornada legal de treball. Pot ser degut a motius de salut (accidents, malalties i indisposicions), o al gaudiment de permisos, llicències i reduccions de jornada.

La disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat, estableix l'obligació de publicar les dades d'absentisme del personal al servei de les administracions públiques i organismes i entitats públiques que en depenen, classificades per la seva causa, amb una periodicitat almenys semestral.

En compliment del mandat legal, es publica l'evolució mensual de l'índex d'absentisme del personal de l'Ajuntament, calculat com el percentatge del total de dies laborables de baixa del període per motiu de contingències comunes i laborals, dividit pel nombre total de dies laborables efectius del període (menys els dies de vacances) de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona. No s'inclouen les dades del personal al servei de les entitats municipals. Aquest índex es calcula sobre el total de treballadors del període publicat.