Entitats municipals en l'àmbit del portal de transparència

Dins les entitats del grup Ajuntament de Barcelona, en l’àmbit del portal de Transparència es proporciona informació sobre aquelles que, d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals o la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, hagin de consolidar els seus pressupostos amb els del grup municipal. Aquest conjunt el designem en aquest portal amb el nom entitats municipals.

Les entitats que el formen són les següents:

  • tots els organismes autònoms municipals;
  • totes les entitats públiques empresarials municipals;
  • totes les societats mercantils municipals o amb participació municipal majoritària, així com les societats mercantils amb participació municipal minoritària quan la Intervenció General de l'Administració de l'Estat les hagi classificat com sector públic adscrit a l’Ajuntament de Barcelona; i
  • tots els consorcis, fundacions i associacions adscrits a l’Ajuntament de Barcelona per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

A continuació s’inclou la llista de totes aquestes entitats, amb enllaç, si s’escau, al seu portal de Transparència propi.