Entitats municipals en l'àmbit de la transparència

Dins les entitats del grup Ajuntament de Barcelona, en l’àmbit del portal de Transparència es proporciona informació sobre aquelles que, d’acord amb

    • la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL) o bé amb
    • la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) o amb
    • la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL),

hagin de consolidar els seus pressupostos amb els del grup municipal. Aquest conjunt el designem en aquest portal amb el nom entitats municipals.
Les entitats que el formen són les següents:

    • tots els organismes autònoms;
    • totes les entitats públiques empresarials;
    • totes les societats mercantils municipals o amb participació municipal majoritària, i
    • tots els consorcis, fundacions i associacions que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha classificat com a dependents de l’Ajuntament de Barcelona.

A continuació s’inclou la llista de totes les entitats municipals, amb enllaç, si s’escau, al seu portal de Transparència propi.