Informació de rellevància jurídica i documental

Recull d’informació, de decisions i de documents d’àmbit jurídic generats per l’Ajuntament de Barcelona, o generats per tercers i que afectin l’Ajuntament, organitzat segons el tipus de document.

Exposició pública

Secció del web municipal que permet consultar els expedients sotmesos a informació pública durant la vigència del període que s’hagi establert en cada cas. Hi figuren els expedients en què el període d’informació pública és obligatori (com els de la tramitació d’ordenances i reglaments o dels pressupostos municipals), així com els d’altres procediments administratius en els quals, per la seva rellevància ciutadana o perquè la naturalesa de l’expedient ho fa aconsellable, l’Ajuntament hagi acordat obrir un període d’informació pública. 

Norma, el portal jurídic de Barcelona

Web que posa a l’abast de la ciutadania tota la normativa municipal i la documentació jurídica rellevant, donant compliment als requisits de publicitat activa i de consolidació de les normes que preveuen les lleis de transparència, i publicant la informació de manera que garanteix la reutilització i explotació de la documentació jurídica i les seves metadades tot respectant la legalitat vigent.

Carta municipal

La Carta Municipal de Barcelona recull el règim especial de la ciutat de Barcelona sobre, entre altres aspectes, competències municipals en matèria d'urbanisme, d'infraestructures, d'habitatge, domini públic marítim terrestre, telecomunicacions, patrimoni històric, mobilitat, seguretat ciutadana, justícia de proximitat i hisenda municipal.

Reglament orgànic municipal

En el Reglament orgànic municipal es recullen, entre d'altres, l'estatut dels regidors, la creació i funcions dels grups polítics municipals, el funcionament dels òrgans de govern de l'Ajuntament i la distribució orgànica de les competències municipals.

Ordenances

Les ordenances municipals són disposicions de tipus general aprovades, amb finalitat d'ordenació social, pel Consell Municipal en exercici de la potestat normativa inherent a l'autonomia municipal, de valor i eficàcia reglamentaris.

Reglaments

Disposicions de caràcter general aprovades pel Consell Municipal en exercici de la potestat d'autoorganització municipal. Segons els seus efectes, es poden classificar en jurídics o pròpiament normatius, i administratius o d'organització de la pròpia administració.

Històric de processos de tramitació de normativa

Documentació relacionada amb els processos d'aprovació de normes municipals (reglaments i ordenances), amb l'excepció de

  • pressupostos, l'aprovació dels quals és pautada i amb periodicitat fixada
  • normativa urbanística, que té els seus propis procediments de tramitació i publicitat.

Decrets

En aquesta secció trobareu tant resolucions de l’Alcaldia com resolucions signats per altres càrrecs en nom de l’alcalde o l'alcaldessa. Per consultar els acords dels òrgans de govern col·legiats, visiteu la secció “Actes i acords dels òrgans de govern” dins de l’àmbit “Acció de Govern”.

Directrius

Són documents que recullen les regles que han de servir de guiatge en la conducta o en l’actuació municipal. Sovint constitueixen meres recomanacions dirigides als òrgans inferiors, cas en el qual són de seguiment voluntari.

Instruccions

Ordres aprovades per un òrgan administratiu superior amb funció directiva dirigides als òrgans que en depenen jeràrquicament. Incorporen una interpretació d’una disposició legal o reglamentària que han d'utilitzar en l'exercici de les seves funcions.

Circulars

Ordres emeses pels òrgans superiors de l’Ajuntament destinades exclusivament a organitzar el funcionament dels òrgans que en depenen o a establir pautes per a la seva actuació material.

Resolucions judicials

Recull de resolucions judicials que afectin l’Ajuntament de Barcelona o les seves entitats municipals.

Resolucions del Tribunal Català de Contractes del sector públic

Recull de resolucions del Tribunal Català de Contractes del sector públic que afectin a l’Ajuntament de Barcelona o les seves entitats municipals.

Informes jurídics

Dictàmens elaborats pels serveis jurídics municipals en resposta a una consulta plantejada pels òrgans interns de l’Ajuntament. En aquests es presenten de manera objectiva les dades rellevants relatives a la consulta (fets o fonaments de dret), i la seva resposta jurídica.

Dictàmens dels òrgans consultius

Judicis o opinions que emeten els òrgans consultius de l’Administració sobre un tema de la seva competència.

Protecció de dades

Enllaç a l'apartat de la Seu electrònica municipal on es publica la informació relacionada amb la privacitat i la protecció de dades personals a l’Ajuntament de Barcelona: registre d'activitats de tractament de les dades de caràcter personal, mitjans que tenen les persones per exercir els seus drets sobre les seves dades, i vies per formular reclamacions en cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment.

Gestió documental

L'Ajuntament de Barcelona s'ha dotat d'un conjunt d'instruments, procediments i normes per mitjà dels quals es garanteix la producció, la valoració, la conservació, l'ús i l'explotació dels documents de manera eficaç i rendible. El Sistema Municipal d’Arxius té l’encàrrec de planificar, dirigir i coordinar les actuacions en matèria de gestió i conservació de la documentació municipal.

  •     Instruments de gestió documental

    Òrgans, procediments i instruments que regulen la gestió documental a l’Ajuntament de Barcelona.