Tramitació del Decret de l’Alcaldia sobre el dret de les persones a ser tractades i anomenades amb el nom i el gènere sentits

L'objectiu del decret és garantir el dret, i regular les condicions, perquè, en l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals, les persones transsexuals i transgènere i les persones intersexuals puguin ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen. Aquestes persones, si ho desitgen, podran comunicar el seu nom sentit als òrgans i serveis municipals perquè l’utilitzin en les actuacions que no tinguin implicacions jurídiques de caràcter oficial; a més, en els formularis de recollida de dades on calgui demanar el gènere de les persones, s’afegiran altres opcions de resposta a més de les d'"home" i "dona".

El decret, que té naturalesa normativa, suposa un pas més en el compliment del Pla Municipal per a la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020, i permet complir amb allò que es disposa a l’article 23.1 de la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que preveu expressament que en l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya s’han d’establir les condicions perquè les persones transgènere i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen. En definitiva, es tracta de contribuir en l’efectivitat del dret a la no-discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere, establert a l’article 21 de la Carta de Ciutadania, Carta de Drets i Deures de Barcelona i a l’article II de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, de l’any 2000, entre d’altres.

Memòries i informes

La tramitació del decret s'ajusta al que estableix l'apartat 2.2 (punts 164 a 183) de les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals que comprenen les directrius de tècnica normativa i les directrius sobre la tramitació de l'expedient per a l'aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets. D'acord amb això, el projecte de decret s'ha acompanyat de les memòries i els informes que figuren a continuació.

Aprovació inicial

El Decret d’Alcaldia pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgèneres i les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen va ser aprovat inicialment per l'Alcaldessa el 27 de febrer de 2019.

Informació pública

El Decret d'Alcaldia d'aprovació inicial va disposar sotmetre'l a informació pública durant un període de 30 dies. L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 14 de març de 2019 fins el 26 d'abril de 2019, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

L’alcaldessa va disposar l'aprovació del Decret el 22 d'octubre de 2020. El Decret s'aprova amb vigència des de la seva signatura, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al web municipal.