Tramitació del Decret de l’Alcaldia sobre el dret de les persones a ser tractades i anomenades amb el nom i el gènere sentits

L'objectiu del decret és garantir el dret, i regular les condicions, perquè, en l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals, les persones transsexuals i transgènere i les persones intersexuals puguin ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen. Aquestes persones, si ho desitgen, podran comunicar el seu nom sentit als òrgans i serveis municipals perquè l’utilitzin en les actuacions que no tinguin implicacions jurídiques de caràcter oficial; a més, en els formularis de recollida de dades on calgui demanar el gènere de les persones, s’afegiran altres opcions de resposta a més de les d'"home" i "dona".

El decret, que té naturalesa normativa, suposa un pas més en el compliment del Pla Municipal per a la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020, i permet complir amb allò que es disposa a l’article 23.1 de la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que preveu expressament que en l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya s’han d’establir les condicions perquè les persones transgènere i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen. En definitiva, es tracta de contribuir en l’efectivitat del dret a la no-discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere, establert a l’article 21 de la Carta de Ciutadania, Carta de Drets i Deures de Barcelona i a l’article II de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, de l’any 2000, entre d’altres.

Memòries i informes

La tramitació del decret s'ajusta al que estableix l'apartat 2.2 (punts 164 a 183) de les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals que comprenen les directrius de tècnica normativa i les directrius sobre la tramitació de l'expedient per a l'aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets. D'acord amb això, el projecte de decret s'ha acompanyat de les memòries i els informes que figuren a continuació.

Aprovació inicial

El Decret d’Alcaldia pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgèneres i les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen va ser aprovat inicialment per l'Alcaldessa el 27 de febrer de 2019.

Informació pública

El Decret d'Alcaldia d'aprovació inicial va disposar sotmetre'l a informació pública durant un període de 30 dies. L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 14 de març de 2019 fins el 26 d'abril de 2019, període durant el qual es van poder formular al·legacions.