Consulta pública prèvia sobre el projecte d’Ordenança municipal amb l’objectiu de regular els equipaments d’allotjament dotacional a la ciutat de Barcelona

L’aprovació del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, ha suposat una reconfiguració del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris amb la incorporació dels allotjaments dotacionals, els quals podran ser de titularitat pública o privada. Aquesta nova previsió ha comportat que l’Ajuntament de Barcelona hagi d’aprovar una modificació de les normes urbanístiques del PGM per tal d’incorporar-hi aquesta nova tipologia.

Aquesta nova possibilitat de desenvolupar allotjaments dotacionals per part de la iniciativa privada ha posat sobre la taula la necessitat d’establir per part de l’administració unes condicions mínimes que garanteixin una uniformitat a tots els equipaments, amb independència de qui exerceixi la iniciativa. En aquest sentit, l’ordenança, el tràmit de la qual s’inicia amb aquesta consulta pública prèvia, ha de permetre la sistematització dels diferents aspectes a regular per a cadascuna de les tipologies d’allotjament dotacional.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió els ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s’inclou, entre el 12 de juliol i el 26 de juliol de 2021.