Tramitació de la modificació de l'Ordenança de terrasses de l'Ajuntament de Barcelona

La vigent Ordenança de terrasses, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013, preveu com un dels seus objectius afavorir l’equilibri entre els usos de les terrasses i els usos col·lectius de l’espai públic, garantint per una part la qualitat dels espais per a ciutadania i veïnat i la convivència ciutadana i, per l’altra, el suport i promoció de l’activitat econòmica dels sectors de restauració i assimilats.

Ateses les disfuncions detectades en l’aplicació de l’ordenança, com per exemple la manca de flexibilitat per adaptar-la al territori, i la disconformitat dels agents afectats, mitjançant acord del Plenari del Consell Municipal de 24 de juliol 2015, concretat en la Mesura de Govern d'impuls a la modificació de l’Ordenança de terrasses, es va decidir iniciar un procés per aprovar una modificació de l’Ordenança de terrasses que la faci més comprensible i aplicable i l’adapti a les necessitats reals del veïnat, els restauradors i el territori.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de modificació de l’ordenança, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar adient, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 19 de desembre de 2017 i el 9 de gener de 2018. Tancat aquest termini, s'ha realitzat una valoració de les aportacions rebudes.

Projecte normatiu de modificació de l'Ordenança de terrasses de l'Ajuntament de Barcelona

La modificació de l'Ordenança de terrasses de l'Ajuntament de Barcelona és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze per presentar esmenes.

  •     Sessió de 28 de desembre de 2017 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial del projecte de modificació de l'Ordenança de terrasses

El projecte de modificació de l'Ordenança de terrasses va ser aprovat inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en la seva sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2018.

Informació pública

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en la seva sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2018, va acordar aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança de terrasses de l'Ajuntament de Barcelona i sotmetre-la a informació pública durant un període de 30 dies, de conformitat amb el que disposa l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal.

L'expedient resta exposat al públic per a la seva consulta del 9 de febrer de 2018 fins al 22 de març de 2018, període durant el qual es poden formular al·legacions.

Procés de participació ciutadana

D'acord amb les previsions del Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, es va establir un procés participatiu sobre la reforma de l'Ordenança de terrasses, per tal de promoure el debat entre els col·lectius implicats i facilitar que totes les parts interessades donessin a conèixer els seus plantejaments. Per fer possible la participació activa de tota la ciutadania en el procés, també es va obrir un espai a la plataforma Decidim.barcelona per permetre fer aportacions a la proposta aprovada inicialment.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions, els suggeriments i les esmenes dels grups municipals presentades durant el període d'informació pública, la Comissió va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva i l'ordenança es va sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.