Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora demanats per l'Ajuntament de Barcelona

La Comissió Jurídica Assessora és l'òrgan consultiu que vetlla per la legalitat de l’actuació de les administracions catalanes. La Generalitat i els ens locals estan obligats a demanar-ne el parer jurídic en una sèrie de matèries, abans de prendre la decisió corresponent. En altres matèries les administracions poden sol·licitar-li el dictamen, però no estan obligades a fer-ho.

Normalment, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora no són vinculants per a les administracions que els demanin. Tanmateix, l’Administració que hagi sol·licitat el dictamen només pot apartar-se del criteri de la Comissió si en fonamenta els motius.

Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora es publiquen, sense les dades de caràcter personal, al web de la Comissió i al Portal Jurídic de Catalunya.

Informació relacionada