Tramitació de la modificació del Reglament orgànic municipal i de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes per a regular l'assistència i votació telemàtiques a les sessions de determinats òrgans i per determinades causes

El Consell Municipal, en la sessió celebrada el 23 de febrer de 2018, va aprovar la modificació del Reglament orgànic municipal per a regular la possibilitat d'assistència telemàtica i de votació remota de les regidores i els regidors a les sessions del Plenari del Consell Municipal. La Junta de portaveus, en la sessió de 22 de març de 2022, va acordar sol·licitar la tramitació d'una nova modificació per a fer aplicable aquesta regulació també a les sessions de les Comissions del Consell Municipal.

Un cop aprovat el projecte normatiu per la Comissió de Govern, en sessió de 19 de maig de 2022, la Junta de Portaveus, en la sessió de 19 de juliol de 2022, va sol·licitar estendre aquesta regulació als membres d’altres òrgans col·legiats: la Comissió de Govern, els Plenaris dels Consells de Districte, les Comissions Consultives de Govern i les Comissions de Govern dels Districtes. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, en la sessió de 21 de setembre de 2022 va aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal i de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes (aprovades definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, pel que fa al seu Títol II, per acords del mateix òrgan de 30 de maig de 2008 i de 14 de juliol de 2015).

En exercici de les potestats reglamentària i d'autoorganització municipals, es tramita un projecte normatiu de modificació del Reglament orgànic municipal i de les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes per a regular, com a garantia del dret de representació, la possibilitat d'assistència telemàtica i votació remota a les sessions de les Comissions del Consell Municipal, la Comissió de Govern, el Plenari del Consell de Districte, les Comissions Consultives de Govern i la Comissió de Govern del Districte per causa de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu dels membres de la Corporació.

Aprovació inicial

La modificació del Reglament orgànic municipal i de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes per a regular l'assistència i votació telemàtiques a les sessions de determinats òrgans va ser aprovada inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió de 21 de setembre de 2022.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió celebrada el 21 de setembre de 2022, va acordar:

  • aprovar inicialment la modificació de l'article 10.3 i de la Disposició addicional tercera del Reglament Orgànic Municipal per tal d'aplicar la possibilitat d'assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per mitjans electrònics als membres de les Comissions del Consell Municipal i de la Comissió de Govern;
  • aprovar inicialment la modificació de l'article 17.2 apartat 9 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes per tal d'aplicar la possibilitat d'assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per mitjans electrònics als membres del Plenari del Consell de Districte, de les Comissions Consultives de Govern i de la Comissió de Govern del Districte;
  • sotmetre aquestes modificacions a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 28 de setembre fins el 10 de novembre de 2022, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i la modificació del Reglament orgànic municipal i de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.