Tramitació del Reglament del registre d'enquestes i estudis d'opinió

L’any 2003, el Plenari del Consell Municipal va aprovar el Reglament municipal sobre el registre d'enquestes i estudis d'opinió, que pretenia ordenar la realització d'estudis i informes des de l'Ajuntament, evitar duplicitats en els estudis que es realitzen des dels diversos departaments i posar els resultats obtinguts a disposició de tota l'administració municipal i de la ciutadania en general.

En el temps transcorregut des de l'aprovació d'aquest primer Reglament, hi ha hagut un seguit de canvis tecnològics, socials i normatius, que fan necessària la seva adequació.

El principal objectiu és fer que les bases de dades dels estudis, i no només les conclusions, siguin descarregables a través del web municipal, de manera que els diferents col·lectius acadèmics, ciutadans i polítics en puguin fer ús i treballar-les a la seva manera per obtenir resultats que millorin el coneixement general de l’opinió pública de la ciutat i de les dades sociodemogràfiques més importants. Una altra millora que es pretén incorporar és la reducció dels terminis en què l’Ajuntament es compromet a publicar els estudis.

Aquest projecte normatiu resta pendent d'aprovació definitiva.

Aprovació inicial

Després que la Comissió de Govern aprovés el projecte normatiu, els grups municipals que no havien presentat el projecte o no hi havien donat la seva conformitat, van disposar d'un termini de quinze dies per presentar esmenes. Un cop valorades i incorporades, si s'escau, el projecte de Reglament va ser sotmès a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció per a la seva aprovació inicial.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va acordar sotmetre el reglament aprovat inicialment a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, en què es van poder presentar al·legacions, que han de ser objecte de valoració.