Tramitació del Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

La participació ciutadana en la vida política municipal, com a dret reconegut a la Carta municipal i principi informador de l'Administració municipal, és una opció estratègica i estructural de l'Ajuntament de Barcelona. Des de l'última regulació l'any 2002 hi ha hagut canvis tecnològics i socials importants. La quotidianitat de l'ús de la tecnologia i les plataformes digitals així com el creixent moviment social de reclamació de millor qualitat democràtica, reclamen canals aptes per fer fluides les necessàries relacions entre ciutadania i govern municipal per millorar les polítiques municipals i el funcionament dels serveis.

Amb aquest objectiu, el maig de 2015 s'inicià el procés per a l'elaboració del Reglament de participació ciutadana, que regula els canals de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament de Barcelona per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals. El procés participatiu, que es va portar a terme a través de la plataforma decidim.barcelona, va culminar en l'avantprojecte de Reglament de participació ciutadana presentat a la Comissió de Govern per a la seva aprovació.

El projecte normatiu, a proposta de la Comissió de Govern, es va tramitar d'acord amb el procediment establert en els articles 108 i següents del Reglament orgànic municipal, va acabar amb l'aprovació del Reglament de participació ciutadana pel Plenari del Consell Municipal, en exercici de les atribucions previstes a l'article 11.1.e) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, en sessió del dia 6 d'octubre de 2017.

El reglament es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 30 d'octubre de 2017, va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació.

Projecte normatiu de Reglament de participació ciutadana

El Reglament de participació ciutadana és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.
Després que la Comissió de Govern aprovés el projecte normatiu, els grups municipals que no havien presentat el projecte o no hi havien donat la seva conformitat, van disposar d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 16 de març de 2017 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial del projecte de Reglament de participació ciutadana

El projecte de Reglament de participació ciutadana va ser aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió de data 19 d'abril de 2017.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va acordar sotmetre el reglament aprovat inicialment a informació pública durant el termini de tres mesos, en què es van poder presentar al·legacions, que van ser objecte de valoració.

Informe dels consells ciutadans

De conformitat amb el que disposa l'article 23.2 f) de la Carta municipal de Barcelona, els consells de districte varen emetre informe preceptiu sobre el Reglament de participació ciutadana aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. Addicionalment, també es va sol·licitar que emetessin informe els consells de barri i els diferents òrgans de participació sectorials.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i el text normatiu va ser sotmès al Plenari del Consell Municipal per a l'aprovació definitiva.